Dette blir verre for hvert eneste år, og lidelsene dyrene utsettes for kan vi bare ane. Mattilsynets ansvarsfraskrivelse er skremmende. Det er kun gjennom obligatorisk id-merking det kan bli bedre.

Mattilsynet har utredet muligheten for å kreve ID-merking av katter gjennom lovverket, men har landet på at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det var med sjokk jeg leste artikkelen, «Derfor vil ikke Mattilsynet kreve ID-merking av katter» i Oppland Arbeiderblad 23. april, med et intervju av Torunn Knævelsrud, seksjonsleder for dyrevelferd i Mattilsynet. Den bekrefter at Mattilsynet verken har vilje eller evne til å få slutt på lidelsene som hjemløse katter utsettes for.

«Obligatorisk ID-merking ville ikke løst problemet for katter som allerede er hjemløse, det vil heller ikke hindre at katter formerer seg», uttaler Knævelsrud i artikkelen. Mattilsynet mener med andre ord at siden vi har tusenvis av eierløse katter i dag, skal man ikke prøve å forhindre eierløse katter i fremtiden.

Alle hjemløse og forlatte katter kommer fra eide katter. Dette er en kjent og ferdig utredet problemstilling. Det er derfor man må innføre obligatorisk ID-merking! ID-merking vil begrense formering, fordi eieransvaret avklares og alle kattunger må ID-merkes. Kostnadsmessig er det rimeligere å kastrere katten.

«Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt». Etaten mener at det ikke er lønnsomt å innføre et lovverk som ikke vil koste en eneste krone for etaten selv. Det er antatt av 80 prosent av alle hunder i Norge er ID-merket. Hvor mye har dette kostet Mattilsynet? Hvor store ulemper medfører dette for Mattilsynet?

Dyrebeskyttelsen Norge sine 26 lokalavdelinger brukte i 2021 hele 25,5 millioner kroner på veterinærkostnader. Hele 6502 dyr fikk hjelp av lokalavdelingene i 2021, og 4100 fikk nye hjem. Det er altså her, at Mattilsynet, etaten som skal ta vare på dyr i Norge, mener at det er ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å hjelpe de.

Ifølge Mattilsynet er «nytten ikke større enn ulempene», ved å innføre obligatorisk ID-merking. For hvem da? Hvilke ulemper? ID-merking vil forenkle tilsyn, og eierskapet kan avklares på en mye mer effektiv måte. Ved et tilsyn hvor man sender et vedtak i etterkant, kan det umulig være så mye arbeid å føye til at katten må ID-merkes.

«Mattilsynet vil oppmuntre til frivillig ID-merking». Ifølge dyrebar.no er det, i dag hele 3138 dyr som etterlyses av sine eiere. Det er i tillegg funnet 6324 dyr som man forsøker å finne igjen eiere til. De fleste er katter. Dette er følgen av frivillig id-merking.

«Det er litt rart å skulle pålegge folk å gjøre det som er fornuftig for at de ikke skal miste katten sin». Det er det, men ID-merkingen vil fange opp de eierløse og føre til færre eierløse på sikt. Man får også avklart eierforhold mye raskere.

Knævelsrud uttaler videre at, «Mattilsynet prioriterer ingen dyrearter over andre, men ut fra dyrenes lidelser og antallet dyr som lider». Dette medfører ikke riktighet. Vi har kjennskap til mange kjente kattekolonier og kattesamlere, uten at Mattilsynet tar noen form for grep. Mattilsynets kronargument er Landbruks- og matdepartementet (LMD) sitt skriv til Lier Kommune, datert 01.07.2016 angående ansvarsfordeling ved samlinger med katter.

Her er et utdrag: «Det settes ikke av offentlige midler for å avhjelpe utfordringene med større kolonier med hjemløse katter ut over det som følger av dyrevelferdsloven § 4 om hjelpeplikt og forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr hjemlet i dyrehelsepersonelloven § 14. Det foreligger per i dag heller ingen konkrete planer om å sette av øremerkede midler til arbeid med forvillede og eierløse katter. Det er ingen refusjonsordning for utgifter forbundet med avliving av friske, forvillede katter, og dette er ikke en oppgave Mattilsynet er satt til å løse. Tiltakene må derfor bekostes av den eller de som tar initiativ til å iverksette dem.»

Dette er altså veiledningen fra LMD til Mattilsynet om hvordan man skal behandle katter i dette landet. Og Mattilsynet lever altså i den villfarelsen at de tror de ikke prioriterer noen dyrearter over andre.

Knævelsrud påpeker at «katten har lav status i Norge og at dette er trist». Hvorfor ser dere ikke at det er deres egne holdninger som videreføres? Holdningene og manglende tiltak videreføres til kommunene. Katten fikk hjelp av Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark av frivillige, på sin fritid, og bruker innsamlede midler for å hjelpe slike skjebner.

Det er utrolig trist å lese hvilke holdninger som er i etaten som har ansvaret for dyrevelferden. Med obligatorisk ID-merking vil det avklares på et tidlig tidspunkt om de har eiere.

Jeg forstår ikke at det kan være lovlig av LMD å unnta noen dyrearter fra dyrevelferdsloven. Mattilsynet bør på nytt vurdere obligatorisk ID-merking. Så kan Mattilsynet fortsette å synes det er trist at katter har lav status i Norge. Etter hvert vil de kanskje se at de selv står i bresjen for å opprettholde denne statusen.

Tusen takk til frivillige i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø og alle andre lokalavdelinger. Jeg ønsker å skrive god sommer, men utviklingen hittil viser at det ikke blir det. Det blir aldri det. Det blir verre og verre for hvert eneste år. Det offentlige må komme på banen. Landbruks- og Matdepartementet kan ikke lenger stå bak en slik politikk.