Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Navn: Helga Marie Bjerke

Alder: 45 år

Sivilstatus: Gift, 2 barn

Yrke/utdanning: Sykepleier og jobber som avdelingsleder i hjemmetjenesten

Bosted: Slettaelva

Transportmiddel til jobb: Bil eller buss.

---

Jeg synes det er trist og bekymringsfullt at nesten 800 barn og unge lever i familier med lav inntekt i Tromsø. Dette er familier vi ofte kaller fattige familier. Hvordan vi har det som barn og ungdom, legger sterke føringer for livet videre, muligheter og begrensninger.

Det handler dypest sett å evne å prioritere først de som er mest avhengige og prisgitt politiske beslutninger. Dette er grunnlaget for mitt engasjement som politiker og ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti.

Vi har sagt at vår første og viktigste sak i neste kommunestyreperiode, er å hjelpe barn og unge som lever i fattige familier. Vi vil løfte bekymringer og opplevd ansvar for familiens økonomi bort fra barn og unges skuldre. Vi vil sørge for at foreldrene har mer penger igjen til å disponere selv og gi de en mulighet til egen bolig og et stabilt hjem for sin familie. Vi vil gi barn og unge mulighet til å delta i aktiviteter sammen med venner, skape minner og mestringsfølelse.

Hvordan skal vi gjøre dette? Jo, vi vil gjennomføre flere viktige tiltak som både handler om bevisste politiske prioriteringer og vilje til å endre måten vi organiserer utleie av kommunale boliger på.

1) Når en barnefamilie i dagens Tromsø trenger sosialhjelp, blir barnetrygden tatt med som en del av inntekten, og gir derfor mindre i sosialhjelp. Tromsø KrF vil holde barnetrygden utenfor sosialhjelpen, for på den måten å øke hjelpen til barnefamilier. Den økningen KrF har fått gjennomslag for i regjering, vil da komme til de som trenger barnetrygden aller mest.

2) SFO er for mange barn en trygg og god arena for vennskap og lek. Likevel er det slik at mange barn fra familier med økonomiske utfordringer, slutter på SFO tidligere enn barn fra familier med bedre økonomi. Dette fratar enkelte barn muligheten til samvær, relasjoner og opplevelser med venner. Tromsø KrF vil derfor innføre søskenmoderasjon samlet for barnehage og SFO. Da vil ikke utgiftene øke når ett barn begynner på skolen, og flere barn kan få muligheten til å gå på SFO over flere år.

3) Mange av oss har deltatt i flere aktiviteter i ung alder og har erfart betydning av tidlig vennskap, mestringsfølelse og nye muligheter. Enkelte av oss har fulgt denne aktiviteten inn i voksen alder. Alle aktiviteter i dag koster, ofte mye, og foreldre med lav inntekt makter ikke å gi sine barn disse mulighetene. Tromsø KrF vil derfor legge ekstra penger inn i Firtidskortet regjeringen skal innføre, for å sikre at alle barn og unge får de samme mulighetene til aktiviteter!

4) I debatten om byvekstavtale og bompenger blir det ofte hevdet at dette går ut over barnefamilier med lav inntekt. Dette er ikke riktig, fordi familier med lavest inntekt, ikke har mulighet til å eie egen bil. Disse vil nettopp få mest igjen ved at det innføres byvekstavtale. Med mer penger fra staten, vil vi kunne gi enda bedre og billigere kollektivtilbud. Det kommer de fattige barnefamiliene til gode, og det er en politisk prioritering vi i Tromsø KrF mener er riktig.

Hvordan vi tar vare på de svakeste når ulikhetene øker, viser om Tromsø er en by med rom for alle.