I forkant av at Sannhets- og forsoningskommisjonen skal levere sin rapport om fornorskning og overgrep overfor samer, kvener og norskfinner, tar førsteamanuensis og forsker Abdelnoor Jensen ved Høgskolen Innlandet til orde for at kartleggingen av overgrep mot samer har et lite tidsriktig fokus.

Han sier det er feil å sette søkelyset på samene, kvener og norskfinner alene. Disse gruppene truer ikke Norges integritet. En slik søken etter sannhet krever at man også retter blikket mot majoritetens historie, hevder han.

Jensen slår fast følgende: «Det gir ingen mening med kritisk forskning på samer, kvener og norskfinner uten at også majoriteten analyseres kritisk.»

Kystsamene mener Sannhets- og forsoningskommisjonen ikke bare kan se på de overgrep det samiske folket, kvener og norskfinner har vært utsatt for under flere hundre år med fornorskning. Kommisjonen må også se på de grunnleggende mekanismer som har bidratt til majoritetenes overgrep. Finnes det en minoritet, så finnes det også en majoritet. Dette er forhold som Kystsamene i flere åpne møter har tatt opp med kommisjonen under høringen.

Kystsamene ser fram til når Sannhets- og forsoningskommisjonen legger fram sin rapport 1. juni 2023.