Nøkland ble hofteoperert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge 24. januar. I en artikkel i iTromsø, fortalte den 87 år gamle mannen at han fortsatt oppholder seg på sykehuset – sju uker etter operasjon! Han må være der til tross for at han er ferdig behandlet og at sykehuset ikke har tilbud til ham lenger. Dette fordi hjemkommunen hans ikke kan skaffe ham den rehabiliteringen han trenger.

Dessverre er ikke historien om Nøkland enestående. Norsk Fysioterapeutforbund får jevnlig tilbakemeldinger om at pasienter opplever et mangelfullt tilbud når de skal skrives ut fra sykehus og hjem til sine respektive kommuner.

Enkelte, som Nøkland og hans pårørende, opplever at det er vanskelig å få kontakt med kommunen. Andre opplever at rehabiliteringstilbud mangler, at de ikke finner ut hvem de skal kontakte for å få hjelp og at det ikke finnes oversikt over hvilken fysioterapikompetanse som er i deres kommune.

I tillegg vet vi at mange, når de først finner en fysioterapeut, opplever svært lange ventelister.

Vi er i starten av eldrebølgen. Problemene som Nøkland og andre pasienter opplever, vil ikke bli mindre i årene som kommer, med mindre det tas grep. Oppskriften er et langt bedre system for opptrening og rehabilitering enn vi har i dag. Det skal ikke være slik at postadressen avgjør hvilket rehabiliteringstilbud du får, slik det er nå.

Det haster med å få på plass strukturer som sikrer pasientene god og rask tilgang til rehabilitering og opptrening, uavhengig av hvor de bor. Dersom kommunen ikke selv kan tilby rehabilitering til sine innbyggere, må de forpliktes til å samarbeide med andre kommuner eller opptreningssentre. Ingen skal oppleve å bli satt på passiv oppbevaring.

Fysioterapeuter er viktige bidragsytere innen rehabilitering. De går hver dag på jobb for å hjelpe pasientene til å gjenvinne funksjon og klare seg selv. Men det er krevende å gi et tilbud til alle når strømmen av pasienter ut fra sykehusene øker fra år til år. Å styrke fysioterapitilbudet er et rimelig tiltak i en kjede av flere ledd for å unngå at pasientene opplever det samme som Nøkland.

Betyr et styrket rehabiliteringstilbud at vi totalt sett må bruke mer penger på helse? Vi mener at svaret er nei. Det koster kommunene og sykehusene store summer å oppbevare pasienter på sykehus etter at de er ferdigbehandlet der. Pasientene får fall i sin funksjon på grunn av manglende aktivisering, blir mer pleietrengende og får dårligere livskvalitet.

Sykemeldinger blir lengre, og faren for uførhet øker. Ved å heller bruke helsekronene på et robust og likeverdig opptrenings- og rehabiliteringstilbud for alle, vil samfunnet både spare store summer og gi innbyggerne et bedre liv.