Lokallagsleder i Tromsø SV, Matias Hogne Kjerstad, uttrykker sin mening i dette leserinnlegget. Foto: privat

I avisinnlegget «SV og Tromsø brann og redning» omtaler Kristin Helene Arvesen kommunestyrets valg av Gunhild Johansen til styret i Tromsø Brann og redning KF, den nye brannordningen, budsjettvedtaket for 2022, SV generelt, opprettelsen av KF-et og SVs mening om profitt i velferden på en måte man heldigvis sjeldent ser. Det er ikke første gang Arvesen skriver denne typen innlegg. Kvinner i lokalpolitikken blir møtt av en annen og mer personfokusert kritikk enn menn.

Budsjettet og ny brannordning ble vedtatt av et stort flertall av kommunestyret (39 av 43 stemmer). Å legge ansvaret for vedtakene på én person slik Arvesen gjør, er temmelig useriøst. Vedtakene er gjort i henhold til lover, forskrifter og forsvarlig drift.

SV og samarbeidspartiene Ap, Mdg og Sp har i år økt budsjettet til KF-et med 2,6 millioner sammenlignet med i fjor. Budsjett for KF-et var 60,8 millioner i 2021. For 2022 er det budsjettert med 63,4 millioner. Økningen i budsjettet og den nye brannordningen gjør at alt ligger til rette for en bedre brannberedskap enn før.

Fire styrerepresentanter trakk seg etter kommunestyrets vedtak og mange ansatte har vært kritiske til avgjørelsene. Det var som forventet. Kommunestyret la til grunn at også KF-et må forholde seg til de rammer kommunen har til disposisjon. Det har i mange år vært diskusjon om hvem som skal finansiere dykkertjenesten, som ikke er en lovpålagt oppgave.

Tidligere overbrannmester og styremedlem Charles Jacobsen redegjør i et leserinnlegg i iTromsø for at dykkertjenesten innebærer en betydelig svekkelse av brannberedskapen som må kompenseres på andre måter (med vikarer og overtid). Dykkertjenesten dekker et stort geografisk område, men verken staten eller kommunene som kan dra nytte av tjenesten, har vært villige til å være med å finansiere den. Nå ligger utfordringen på justisministerens bord, og etter SVs mening må staten nå bestemme seg for hvor ansvaret skal ligge.

Kritikken fra Arvesen bidrar ikke til å løse de store utfordringene vi har med samfunnssikkerhet og beredskap. Arvesens kritikk er støy. Dette er ikke første gang Arvesen trekker Gunhild Johansen sine motiver i tvil, men dette handler ikke om hvorvidt man ønsker Tromsø Brann og redning KF vel eller ei. Et kommunalt foretak er ikke et eget rettssubjekt, det er en del av kommunen og det er underlagt politisk styring. Et av målene ved opprettelsen av KF-et var at kommunen skulle få bedre styring med økonomien i Tromsø Brann og redning KF slik at man for fremtida unngår årlige budsjettoverskridelser på 3 til 5 millioner.

Gunhild Johansen har god kunnskap om avtalene som regulerer området og lang politisk erfaring, og hun tør å si fra om ting som ikke går riktig for seg. Hun er valgt fordi hun var den beste kandidaten.

Vennlig hilsen Matias Hogne Kjerstad

lokallagsleder Tromsø SV