Nå har det gått over to år siden kommunestyret i Tromsø skulle vedta avtalen om kjøp/leie av 20 boenheter for personer med kognitiv svikt (demente) i byggeprosjektet som PEAB har under oppføring overfor det gamle meieriet i Tromsø. Resultatet er at Tromsø kommune ser ut til og gitt fra seg alle sine tinglyste rettigheter. Verdier for flere titalls millioner kroner er overført til private, og innbyggere med store hjelpebehov blir uten tilbud.

Hvordan kunne dette skje? Hva har kommuneadministrasjonens rolle vært? Hvorfor har den politiske ledelsen, med ordfører Gunnar Wilhelmsen i spissen, latt dette skje? Hvilke initiativ er tatt fra medlemmene i det enstemmige formannskapet når saka fortsatt ikke er lagt fram for politisk behandling? Når har kontrollutvalget tenkt å gjøre noe i denne saka? Skandalen ser ut til å være fullbrakt.

18. januar i år vedtok formannskapet i Tromsø kommune i sak 3/22: «Inga Sparboes vei – opsjonsavtale og ny vurdering av behov», blant annet følgende: 1. Det er en forutsetning for at kommunen skal kunne kjøpe boliger i prosjektet at det gis investeringstilskudd fra Husbanken. 2. Vi ber om at alle muligheter til å få endret prosjektet for å ivareta Husbankens kriterier for tilskudd til omsorgsboliger blir utredet, herunder en oversikt over hva det vil koste å benytte opsjonen på omsorgsboliger i forhold til dagens situasjon ev. også velferdsboliger for seniorer. Saken legges fram til politisk behandling innen mars måned.»(min utheving)

Forslaget ble fremmet av Myklevoll på vegne av Ap, SV, Sp og MDG, og ble vedtatt enstemmig. Men etter dette har det vært stille.

Odd Fellow bofellesskap (BOFE) har, som vi er gjort kjent med tidligere, fått 53 millioner kr for salget av eiendommen i Inga Sparboes vei til eiendoms- og entreprenørselskapet PEAB as, som de fikk gratis av Tromsø kommune i 1984.

Kommunen fikk tinglyst rett for tildeling av 11 av de 22 boligene som BOFE bygde der som en kompensasjon. For 10 år siden tok BOFE initiativ overfor kommunen (det borgerlige byrådet) til å utarbeide en ny reguleringsplan for området for en større utbygging, og der de eksisterende boligene skulle rives. I avtalen som ble inngått i 2012 beholdt kommunen sin tildelingsrett. I 2016 ble reguleringsplanen vedtatt i kommunestyret, og 66 nye boenheter skulle bygges på området. Imidlertid ønsket BOFE likevel ikke å være utbygger, og eiendommen ble solgt til PEAB for 53 mill. kr i 2019.

PEAB fremma forslag til endring av reguleringsplanen. Dette ble behandlet administrativt i kommunen, og PEAB fikk tillatelse til å bygge 105 boenheter. Det ble lagd opsjonsavtale med PEAB i 2020, som en videreføring av avtalen med BOFE der kommunen skulle få tildelingsrett til 20 boenheter for personer bl.a. med kognitiv svekkelse.

Kommunestyret skulle behandle endelig avtale med PEAB i juni 2020, men etter at bl.a. Rødt reiste flere problemstillinger ved saka ble den utsatt til august. Da ble det lagt fram ytterligere historiske dokumenter som viste at kommunens rettigheter ikke var godt nok ivaretatt, og dermed ble avtalen heller ikke nå vedtatt. Det viste seg etter hvert at Husbanken heller ikke ville gi investeringstilskudd til de tiltenkte kommunale boenhetene fordi de ikke tilfredsstilte kravene for boliger til demente.

Pr 1. juli 2022 står Tromsø kommune ribbet tilbake i Inga Sparboes vei. Samtidig har kommunen det siste året gjennomført historiske store eiendomstransaksjoner, i hovedsak boligformål for personer med ulike hjelpebehov. Kan kommunen og den politiske ledelsen forvente tillit og troverdighet i den videre gjennomføringa av disse prosjektene? Da må det bringes fullstendig klarhet i hva som har skjedd når kommunens interesser overhodet ikke er ivaretatt i Inga Sparboes vei. Eller er 53 mill. kr å regne som ei pølse i slaktetida?