1. Deltid

Nesten halvparten av alle norske kvinner arbeider deltid. Ja, det finnes kvinner som ikke kan eller ønsker å jobbe fulltid, men andelen kvinner som jobber ufrivillig deltid øker.

2. Nedskjæringer og privatisering

En annen grunn er at offentlig sektor preges av nedskjæringer og privatisering. Kommunene får mindre. Samtidig er flertallet av arbeidstakerne i kommunal og statlig sektor kvinner. Nedbygging av velferdsstaten blir på denne måten en brems og en hemsko for norske kvinners økonomiske selvstendighet, og truer dermed den norske likestillingen som vi gjerne smykker oss med.

3. Tjenesteutsetting av virksomheter i privat og offentlig sektor.

Anbudskonkurranser fører til at private velferdsprofitører overtar tidligere offentlige institusjoner. For kvinnene ansatt der, betyr det dårligere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Ulike yrkesgrupper på samme arbeidsplass med forskjellige arbeidsgivere og ulike lønnssystemer, minsker muligheten for å kjempe sammen for bedre lønns- og arbeidsforhold. Tjenesteutsetting betyr i praksis en aktiv nedskalering av fagbevegelsen og rettferdige vilkår – noe som rammer likestillingen.

4. Bemanning har blitt en egen bransje

Flere og flere arbeidstakere har usikre jobber, lav stillingsprosent og midlertidige stillinger. Kvinner utgjør et sted mellom 55–60 prosent av de midlertidig ansatte. Midlertidig ansettelse er mest vanlig i sektorer med mange kvinner. Tallet på ufrivillig midlertidig ansatte øker. Enkeltindivider har i dag få eller ingen sjanser til å kjempe imot utnyttelse.

5. Fordeling av husarbeid

I mange hjem der både en mann og en kvinne er yrkesaktive, tar likevel kvinner en større del av det ulønnede arbeidet.

6. Lønnsvilkår for renholdere og au pairer

Stadig flere husholdninger ansetter utenlandske kvinner som renholdere eller au pair. Disse er ofte ikke fagorganisert – og kan ikke kreve tarifflønn og bedre arbeidsforhold.

7. Usolidarisk pensjonsordning og pensjonssystem

Enda en årsak til at det er et gap mellom lønnsnivåene til kvinner og menn er dagens pensjonsordning og pensjonssystem. Disse er usosiale og usolidariske overfor kvinner. Krav til botid i Norge, antall opptjeningsår, deltidsarbeid, utdannelse og uføretrygd fører til livslangt tap i pensjon.

Rødt ønsker en sterk velferdsstat hvor hensynet til arbeidstakerne – hensyn til mennesker – trumfer kravet om profitt. Vi anser likelønn, en sterk velferdsstat og lovfestede rettigheter som elementære for å sikre økonomisk uavhengighet uansett kjønn. Rødt krever lik lønn for likeverdig arbeid. Vi vil også at de kvinnedominerte lavlønnsyrkene får et lønnsløft. 21. mai har Rødt nasjonal aksjonsdag for likelønn, bli med på markeringen!