I Tromsø markeres dagen av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) og Nei til Atomvåpen (NTA) med ulike arrangementer fra 23. – 26. september.

Datoen 26. september er ikke tilfeldig valgt. På denne dagen i 1983 var forskeren og offiseren Stanislav Petrov på vakt da sirenene varslet om et amerikansk angrep mot Sovjetunionen. Petrov følte og tenkte at noe ikke stemte, og varslet – i strid med protokollen som han skulle følge, om falsk alarm. Det var bra, for det kom aldri noen eksplosjon.

Varslingssystemene hadde mistolket. Verken den første, andre, tredje, fjerde eller femte missil som systemene hadde varslet om, kom. Det viste seg i ettertid at Petrovs valg var rett. Feilinformasjonen skyldtes sollys reflektert fra et skylag. Hadde en annen person vært på vakt er det ikke sikkert at vi hadde vært her i dag.

Nå er det ni land som vi vet har atomvåpen, og det totale antallet atomvåpen er 13.080. Russland og USA her flest med henholdsvis 6.255 og 5.550. (FN-Sambandets tall per januar 2021.) Altså mer enn nok til å ødelegge livet på jorda flere ganger.

Å avskaffe atomvåpen var temaet for den første resolusjonen i FN, og har senere vært et tilbakevendende tema i organisasjonens arbeid for nedrustning. I 2017 ble atomvåpenforbudet vedtatt med klart flertall i FN.

Vi vet nok om atomvåpen til å motarbeide enhver plan- og tilrettelegging for bruk av disse. Atomulykker på grunn av menneskelig eller teknisk svikt kan skje, og infrastruktur og omliggende områder til bruk for atomvåpnene kan bli mål i en krigssituasjon.

Nei til Atomdrevne Militærfartøyer – NAM mener at det er mange tungtveiende grunner til at Tromsø ikke skal ta imot atomubåter (reaktordrevne ubåter), blant annet følgende:

  • Norge har alltid hatt en selvstendig atomvåpenpolitikk – ikke atomvåpen på norsk jord i fredstid. Atomubåthavn i Tromsø med besøk av ubåter med atomvåpen om bord, undergraver dette prinsippet, og øker spenningsnivået i nordområdene.

  • Ingen eksperter kunne i fjor si sikkert at allierte angreps-atomubåter på Tønsnes ikke fører atomvåpen. Dette kom tydelig fram i Leger mot atomvåpen sitt webinar 1. september 2021. Hva ekspertene sier nå vet ikke vi, men etter Russlands folkerettsstridige invasjon i Ukraina i februar 2022, pågående krigføring og «atomvåpenrasling», tror vi at det ofte er atomubåter både fra øst og vest med atomvåpen utenfor norskekysten.

  • Ei havn for atomubåter i Tromsø kommune, reiser store spørsmål om risiko, beredskap og utfordrer samfunnssikkerheta for hele Nord-Norge. Analyse av slike spørsmål er i gang i kommunen, og NAM har bidratt både muntlig – på folkemøtet 21. juni 2022, og med en skriftlig høringsuttalelse. I uttalelsen pekte NAM blant annet på at ubåthavna i Tromsø bør vurderes av Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen. Vi stilte også spørsmål, blant annet om trusselbildet etter februar 2022, og ordføreren lovte at vi skulle få svar senere. Vi venter spent på dette.

  • Risiko- og sårbarhetsanalysen fra Forsvaret (ROS-analysen) fra februar 2021, viser at en atomhendelse med radioaktivt utslipp kan spre radioaktive isotoper over mesteparten av Troms. Da er det ikke tatt høyde for at ubåthavna i seg selv kan bli et bombemål.

  • Enten atomhendelsen skyldes et uhell eller en bombe er konsekvensene for liv, helse og miljø svært store. Derfor vedtok FN tidligere i høst en uttalelse hvor 144 land stemte for at atomvåpen aldri må bli brukt igjen. Norge trakk seg fra uttalelsen pga. følgende formulering «for menneskehetens overlevelse er det i vår interesse at atomvåpen aldri blir brukt under noen omstendigheter.»

  • I tilfelle opptrapping av den pågående – og antakelig langvarige krigen i Ukraina, vil ei atomubåthavn i Tromsø, kunne bli et mål for terror, sabotasje og bombing. Dette vil ha store konsekvenser både for oss som bor i Tromsø og for alle i hele Nord-Norge.

  • Det foreligger ingen oppdaterte trusselbilder fra lokale eller nasjonale beredskapsmyndigheter for Tromsø basert på den nye geopolitiske situasjon som oppsto ved Russlands folkerettsstridige angrep i februar 2022.

  • Prosessen med å anlegge atomubåthavn på Tønsnes har vært preget av stort hemmelighold, og brudd på regler som skal ivareta demokratiet og sivilsamfunnet. Offentlige myndigheter har blant annet brutt Offentleglova ved å nekte demokratisk bestemt innsyn, og Plan- og bygningsloven ved å inngå avtale med amerikanske myndigheter uten ROS-analyse.

Nei til Atomdrevne Militærfartøyer–NAM oppfordrer alle til å delta i markeringene i Tromsø på FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen.