Gjennom årenes løp har vi stadig fått nye paroler som vaier i vinden gjennom gatene på arbeidernes dag. 1. mai er dagen der fagbevegelsen og arbeidstakere feirer sine seire, men samtidig løfter nye fanesaker som er nødvendig for et godt arbeidsliv.

Uten fagforeninger hadde arbeidslivet sett helt annerledes ut i dag. For hvordan hadde det vært å jobbe sju dager i uken, ingen helgefri og ferie, ingen overtidsbetaling, ingen sykelønnsordning, ingen pensjonsordninger og ingen fødsels- og foreldrepermisjonsrettigheter? Alt dette er ordninger som fagforeninger har jobbet fram gjennom flere tiår for å sikre arbeidstakere trygge vilkår, uansett sosial og økonomisk status.

Som fagforening har Norsk Sykepleierforbund (NSF) også et samfunnsansvar. NSF Troms og Finnmark er spesielt opptatt av at innbyggerne skal ha gode og likeverdige helsetjenester uansett hvor du bor. Derfor bekymrer det oss at mange kommuner og helseforetak rapporterer om kritisk mangel på sykepleiere. Vi hører fra tillitsvalgte at arbeidsgiver lyser ut sykepleierstillinger, men får ingen søkere.

Nasjonalt mangler vi nesten 7.000 sykepleiere. Vi vet at en av fem sykepleiere slutter før det er gått 10 år. Det er estimert å mangle 35.000 sykepleiere i 2030. Gjennomsnittlig pensjonistalder på en sykepleier er 58 år, og vi har en nedgang på studenter som ønsker å ta sykepleierutdanning. I sum er dette alvorlig!

En Fafo-rapport fra 2020, «Holdninger til fagorganisering», er en undersøkelse blant lønnstakere som viser at fire av fem norske arbeidstakere mener at sterke fagforeninger er viktig for å sikre et godt og trygt arbeidsliv. Vi må aldri ta rettighetene i arbeidslivet for gitt, derfor er NSF glad for at en så stor andel av arbeidstakere svarer som de gjør. Det viser at fagforeningsarbeid er viktig også i dag.

Nå kjemper vi videre, for ordninger som bedre grunnbemanning, helsefremmende turnusordninger og høyere lønn. Dette er blitt viktige elementer i et helsevesen som er så presset på ressurser at vi står foran en samfunnskrise!

Vi må rekruttere nye sykepleiere, stoppe lekkasjen fra yrket og iverksette stabiliserende tiltak for å beholde sykepleiere i yrket! Dette er en felles oppgave som vi alle må ta ansvar for. Den fremste oppgaven blir derfor å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for sykepleiere og annet helsepersonell. Gode lønns- og arbeidsvilkår vil være bærekraftig, skape trygghet og det vil gagne hele samfunnet.

Gratulerer med dagen!