Av Tromsø Kristelig Folkeparti, uttalelse fra årsmøtet i lokallaget.

Tromsø KrF er kjent med at 70 menn og 20 kvinner, som har barn med norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge, venter på å bli sendt ut av landet. Dette er opplysninger ifølge Utlendingsnemnda. Ofte er grunnen til dette at de voksne har gjort seg skyld i brudd på utlendingsloven. Det vil uomtvistelig bidra til familiesplittelser der barn blir offer for voksnes feil.

24. januar i år la ei arbeidsgruppe oppnevnt av regjeringen Solberg 2. juni 2021, etter påtrykk fra blant annet KrF, fram utredningen «Terskelen for utvisning i saker som berører barn».

Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler at det som utgangspunkt bare bør velges utvisning i ekstraordinære tilfeller, og ikke i det hele tatt dersom barnet har sterke interesser i at forelderen får bli i landet. Det vises til at små barn som adskilles fra foreldre vil være særlig sårbare for negative konsekvenser ved en slik adskillelse.

Samtidig mener flertallet at det over tid kan sies å ha etablert seg en streng praksis som kan skape noe tvil om barnets rettigheter i tilstrekkelig grad løftes frem i avveiningen mellom statens og barnets interesser.

Redd Barna forventer også at regjeringen følger opp anbefalingene i denne rapporten og at dette vil medføre et helt nødvendig løft for barns rettigheter i utvisningssaker som berører barn.

Tromsø KrF støtter derfor KrFs krav om at saker i utlendingsforvaltningen som berører barn, må settes på vent til «Barns beste» i denne rapporten er konsekvensutredet og behandlet politisk.