Et reindriftslovutvalg nedsatt av Sametingets flertall har levert et forslag til reindriftslov. Forslaget tar ikke på noen måte innover seg at vi bor i et land med flere næringer enn reindrift, og i et samfunn som består av andre folk enn de som jobber i reindriftsnæringen.

Allerede nå gir reindriftsloven næringen makt utover det rimelige, til å bestemme over andre samer, andre næringsutøvere og å hindre samfunnsutvikling i reindriftsområdet. Nordkalottfolket mener reindriftsloven må balanseres. I det lovforslaget som utvalget nå har lagt fram, går man enda lengre og det blir mindre likeverd.

Reindrifta foreslås regelrett vetorett i alle arealsaker, også på privat grunn. I tillegg skal reindrifta ha jakt- og fiskerettigheter vederlagsfritt. Dette lovforslaget er intet annet enn å gi reindrifta all makt, og umyndiggjøre resten av befolkningen.

Nordkalottfolket vil arbeide for å hindre at dette lovforslaget blir vedtatt på Stortinget i sin nåværende form. Vi trenger en reindriftslov og et samfunn hvor vi alle er likeverdige, og ikke et system hvor en liten næringsgruppe har overherredømme over alle andre, i områder fra Hedmark og nordover med Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Sametinget er kommet for å bli, og er et viktig organ for å ivareta samiske interesser og et sterkt nord. Men, vi ser en skremmende utvikling hvor Sametinget beveger seg mot å bli et rent reindriftsameting som kun ivaretar reindriftssamiske interesser. Vi trenger et sameting som representerer hele den samiske befolkningen – ikke bare en liten del av den.

Det er viktig at kystsamer og andre fastboende nå våkner, og skriver seg inn i Sametingets valgmanntall. Sammen kan vi snu denne utviklingen, og skape likeverdighet for alle.