I en fagutredning bestilt av landbruksminister Sandra Borch (Sp) anbefales det at vi har kornlagre som til enhver tid dekker seks måneders forbruk her i landet. Den norske matsikkerheten vurderes som god, og normalt vil vi kunne supplere egen matproduksjon gjennom import fra verdensmarkedet, skriver Landbruksdirektoratet i utredningen, men presiserer at det kan oppstå hendelser som truer forsyningssikkerheten.

Frem til midten av 1990-tallet sørget siloer rundt om i landet for å dekke ett års behov for korn og mel, men siloene var landemerker som forsvant. Også andre nordiske land avviklet sine beredskapslagre – bortsett fra Finland. Her har man gjennom tiårene gått i en annen retning og heller bygget opp kriselagre av blant annet korn og medisiner.

Snart 20 år er gått siden Bondevik-regjeringen, med støtte i tre utredninger, kom til at kostnadene ved denne formen for beredskapslagring ikke sto i forhold til nytten. Nå ble de kommersielle aktørene bare pålagt et såkalt forretningsmessig lagerhold, i praksis stort nok til å dekke rundt to måneders forbruk. Andre utredninger har konkludert både for og imot gjenoppbygging av kornlagrene.

Med sitt Hurdals-løfte om økt beredskap for matsikkerheten brakte regjeringen ny dynamikk i en gammel diskusjon. Sp teller denne posten blant sine seiere i regjeringserklæringen, men det er tydeligvis et stykke igjen til konklusjonen på hvor og hvordan beredskapslagrene skal bygges opp igjen.

Tiden som er gått siden Bondevik-regjeringens beslutning byr i sannhet på hendelser som påvirker forsyningssikkerheten. Klimaendringene har skutt fart og medvirker til avlingskriser i store, kornproduserende land. Pandemien lagde flaskehalser i verdenshandelen. Russlands krigføring rammet ett av verdens kornkamre. Rike land bør ikke fortrenge fattige på markedet. Og sanksjonene påvirker kjøp av innsatsvarer i landbruket.

Direktoratet anslår at det vil ta sju år å få reguleringer på plass til den aktuelle beredskapslagringen, altså med den seksmånederskapasiteten som anbefales. Situasjonen er ikke akutt, men kornlagring er en forsikringsordning. Derfor haster det med en avklaring.