Gjennom Tenk Tromsø vil kollektivtilbudet og infrastrukturen i Tromsø styrkes ytterligere. Barn vil oppleve tryggere skoleveier og det vil gjennomføres nye veiprosjekter som er sårt etterlengtet i Nord-Norges største by. En fremtidsrettet infrastruktur er grunnleggende for utvikling av byen. Derfor betyr en byvekstavtale mye for Tromsø, men også omland og regionen.

Vi kan få til mye med en bypakke, men vi er sultne på mer. Derfor står vi støtt i arbeidet med å forhandle fram en byvekstavtale for Tromsø som gir bedre infrastruktur for folk og næringsliv. Det vil staten være en viktig bidragsyter til. Fylkeskommunen vil stå på med tydelige krav til statens bidrag inn i forhandlingene.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har store ambisjoner for byvekstavtalen. Det forventer folk i Tromsø. Når befolkningen nå skal være med å bidra skulle det bare mangle at vi som folkevalgte gjør vårt for å sikre gode prosjekter som gir nytteverdi både for nullvekstmålet og i folks praktiske hverdag, der effektiv og trygg mobilitet i Tromsø er viktig. Fylkeskommunen vil ikke senke sitt ambisjonsnivå for byvekstavtalen.

Næringslivet er med god grunn utålmodige og ønsker fortgang i forhandlingene. I et leserinnlegg 13. mai gikk næringslivet ut og krevde fart i forhandlingene om en byvekstavtale for Tromsø, der de beskrev infrastrukturen som en flaskehals for næringsutvikling. Som fylkesråd for samferdsel deler jeg både virkelighetsbeskrivelsene og kravene fra næringslivet. Dette burde også lokalpartiet Tromsø Høyre hatt interesse av å bidra til å rette opp i. Byvekstavtale er svaret på behovene og det bør man lokalt som regionalt stå samlet om.

Tverrforbindelsen i Tromsø er et kjent problem for tungtransport, og i dag mangler vogntog muligheten til å trafikkere i tunnelsystemet i Tromsø grunnet manglende evakueringstunneler. Selv etter fylkeskommunens planlagte oppgraderinger av Tromsø-tunnelene vil ikke dette løse de totale utfordringene knyttet til fremkommelighet for tungtransport og næringsliv i Tromsø.

Gjennom en byvekstavtale kan vi derimot forhandle fram og etablere evakueringstunneler i tunnelsystemet, som kan brukes som kombinerte gang- og sykkeltunneler. I Bergen har man lyktes med dette. Ved å etablere slike evakueringsløp, vil floka med tungtransport over Tverrforbindelsen løsne og mye av tungtransporten kan flyttes ut av bygatene. Et slikt prosjekt vil gi bedre forhold for både bilister, syklister, gående og samtidig gi økt trafikksikkerhet, et bedre nærmiljø og reduserte utslipp.

Det tjener verken forhandlingene eller Tromsø som by at Høyre lokalt sår tvil om sin støtte til en byvekstavtale. Tvert imot bør Tromsø Høyre være blant partiene som fortsatt står fast på ambisjonene om vekst og utvikling gjennom byvekstavtale, og stå sammen med Arbeiderpartiet om kravene til statlige bidrag. Døren for tverrpolitisk samarbeid er ikke lukket.

Fylkesrådet er glad for signalene som kommer fra regjeringen om at ambisjonsnivået ikke er tatt ned. Vi er klare til å gå videre med forhandlingene og lande en avtale som er i tråd med ambisjonene vi har for Tromsø. Med nullvekstmålet til grunn skal vi styrke kollektivtilbudet for reisende i hele Tromsø og jobbe fram store infrastrukturprosjekter som gir bedre fremkommelighet for alle, enten man går, sykler, tar buss eller er avhengig av bilen.

Vi har ikke råd til å gå ned på ambisjonene nå. Det finnes nok av politiske saker å drive valgkamp og vise skillelinjer på. Vårt felles mål må likevel være at byvekstavtalen skaper handlingsrom for nye måter å skape bolyst, vekst og utvikling i Nord-Norges største by. Derfor burde byvekstavtalen være en sak å støtte opp om for alle partier som vil utvikle Tromsø som by. Fylkesrådet skal gjøre vårt for å sørge for et godt forhandlingsresultat. Det fortjener folk i Tromsø. Vår region trenger et Tromsø som gjennom blant annet bedre mobilitet blir en enda sterkere motor i nord.