Etter forslag fra Sørreisa Sp, Målselv Sp og Bardu Sp vedtok årsmøtet i Troms Senterparti en uttalelse med tittel «Nei til sentralisering av Forsvarets økonomisenter til Bergen». Dette er en viktig sak som Senterpartiet vil følge opp nasjonalt.

Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Årsmøtet i Troms Sp viser til at det nå foregår et administrativt arbeid i Forsvaret som innebærer å samle økonomifunksjonene i en ny avdeling; Forsvarets økonomisenter (FØS). Senteret skal bestå av ca. 85 ansatte, og planlegges lokalisert til Bergen.

Mange av de berørte ansatte jobber i dag i Hæren, Luftforsvaret og FLO sine avdelinger i Midt-Troms.

INNLEGGSFORFATTEREN: Fra venstre: Irene Lange Nordahl, Bengt Magne Luneng og Toralf Heimdal. Foto: Privat

Årsmøtet i Troms Senterparti går sterkt imot å legge et slikt senter til Bergen. Dersom Forsvaret skal gjennomføre en slik endring, må et slikt senter bidra til utflytting av statlige arbeidsplasser ut i landet, og sikre at disse arbeidsplassene kommer distriktene til gode. En etablering i Bergen vil ikke bidra til dette.

Årsmøtet i Troms Senterparti mener at Midt Troms, der Forsvaret allerede er tungt til stede i Sørreisa, Målselv og Bardu, er et naturlig valg for etablering av et slikt senter. Dette er viktige arbeidsplasser for regionen, og kan bidra til et bredere tilbud av arbeidsplasser for medflyttere for forsvarspersonell i Midt-Troms. Noe som er viktig for å sikre at flere av forsvarets ansatte bosetter seg i det området de jobber i.

Det vises i denne sammenheng til Hurdalsplattformen der det fremgår at regjeringen har som mål at det skal bygges sterke kompetansemiljøer i hele landet gjennom en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser, og at veksten innen statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land. Årsmøtet viser for øvrig til regjeringens ambisjoner om satsing på Nordområdene, og den nye distriktsmeldingen som nå skal utarbeides.

Etableringen av Forsvarets økonomisenter innebærer at alle avdelinger i Forsvaret må avgi sitt personell til det nye økonomisenteret, og at mange stillinger vil bli lagt ned. Dette arbeidet inngår som en del av effektivisering i Forsvaret, og prosjektet har som mål å bidra til å redusere byråkratiet i Forsvaret. Forsvaret har som ambisjon å etablere senteret våren 2022, og bemanne det opp etter hvert som prosessen går fremover og avdelingene avgir sitt personell. Forsvarets økonomisenter vil være leverandør av økonomitjenester til hele Forsvaret og ansvarlig for utøvende oppgaver i økonomiverdikjeden.

Årsmøtet i Troms Senterparti mener at en etablering av Forsvarets økonomisenter i Bergen ikke vil være i tråd med regjeringens ambisjoner om utflytting av statlige arbeidsplasser. En slik etablering vil heller ikke komme distriktene til gode. Årsmøtet forventer at regjeringen rydder opp i denne saken.