La det ikke være tvil, Rødt Troms støtter bondeopprøret; vi står bak bøndene i Norge og ønsker et enda sterkere landbruk i Norge, og lik inntektsmulighet med andre grupper må gjennomføres i inneværende valgperiode.

Viktigheten av å være selvforsynt i eget land er høyt oppe på dagsordenen. Høyere priser på strøm, gjødsel, fôr og andre innsatsvarer betyr trøbbel for bøndene.

Rødt vil ha tilleggsforhandlinger i forkant av jordbruksforhandlingene. 1. februar leverte Rødt et hasteforslag om saken til Stortinget. Håpet er å få de andre partiene med på å be regjeringen ta initiativ til slike tilleggsforhandlinger.

Regjeringen har varslet at de vil se på kompensasjon til jordbruket når de regulære jordbruksforhandlingene starter til våren. Men da kan det være for sent for bønder som allerede sliter med likviditeten.

Rødt ønsker å øke den norske matproduksjonen og graden av selvforsyning med grunnlag i egne arealressurser. Vi ønsker at Norge reduserer alle importkvoter for kjøtt, og at det ikke importeres utenlandske grønnsaker og frukt når tilsvarende norske grønnsaker og frukt er i sesong. Import av ost må også reduseres kraftig, for å gi norskproduserte oster livets rett.

Vi har ingen bønder å miste. Statistikken over gårdsbruk som legges ned, er graverende og må motvirkes for å sikre et bærekraftig norsk landbruk og levende distrikter. Gjennomsnittsinntekta for et årsverk i jordbruket ligger langt under gjennomsnittet for industrien.

Landbruket må sikres vilkår som gjør at vi ikke bare har mat i dag, men også har et rikt og variert landbruk i Norge i en fremtid med klimaendringer og mulige globale kriser. Vi har allerede opplevd en pandemi og ser nå en krig rase i Ukraina, Europas kornkammer.

Det får konsekvenser, også for oss i Norge. Skal vi ha en sjanse til å redde spesielt det arktiske landbruket, så må vi gjøre noe med importen og behandlingen av råvarene vi selv har.

Spesielt her i nordområdene så bør vi sørge for at mat produseres, foredles og selges her. Da sikrer vi arbeidsplasser både i landbruket og i resten av produksjonslinja, samtidig øker vi vår selvforsyningsgrad i nordområdene.

Familielandbruket er grunnstammen i norsk landbruk. Vi er helt avhengige av småskalabruket for å utnytte naturressursene i hele landet, og en blanding av små, mellomstore og store gårder er den riktige måten å sikre et mangfoldig norsk landbruk.

Rødt vil prioritere tilskudd til små og mellomstore bruk og vi vil ha en vesentlig økning i bruken av utmarksbeite og seterdrift gjennom økt bevilgning til konfliktdempende tiltak mot tap av husdyr til rovdyr.

Slik som alle andre land må Norge ha matsuverenitet og selv bestemme vår egen mat – og landbrukspolitikk som er økologisk, sosialt og økonomisk tilpassa våre helt spesielle, naturgitte vilkår.