Vi har bedt Nye Veier og Statens vegvesen om å se på prosjektet for å få bedre langsiktig nytteverdi og oppnå kostnadsreduksjoner. Dette ble positivt mottatt da oppdraget ble gitt i juni.

Nå forsøker plutselig partiet Rødt og enkelte medier å skape inntrykk av at oppdraget medfører at alt skal utsettes.

Partiet klipper ut enkeltsetninger som tolkes til det ugjenkjennelige. Slikt er tull og tøys. Jeg gjengir derfor det vi skriver om prosjektet:

«Departementet legger til grunn at traseen for E8 skal gå på østlig side av fjorden, og vil videre vise til at E8 Sørbotn-Laukslett har tilgrensede vegprosjekter som befinner seg i ulike stadier i utrednings- og planfasen, og som kan være aktuelt å gjennomføre i ikke uoverskuelig fremtid. Det gjelder både Tindtunnelen mellom Ramfjordmoen og Tomasjord i Tromsø, som vil være et riksveiprosjekt, og fylkesveiprosjektet Ullsfjordforbindelsen (fv 91).

I gjennomgangen ber vi om at etaten og veiselskapet retter et særlig søkelys på å identifisere mulige kostnadsreduksjoner og økt nytte ved å se disse tre prosjektene i sammenheng.

Et sentralt spørsmål vil være om det er mulig å oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner ved å legge opp til en samlet og koordinert videre planlegging og utbygging av disse prosjektene. Dette kan for eksempel gjelde optimalisering av veilinjer som skal knytte de ulike prosjektene sammen, massehåndtering, kontraktstrategier mer mer.»

Man skal legge opp til bedre koordinert utvikling av E8 og to andre potensielle veiprosjekt. Dette betyr IKKE at man skal vente med utbygging av E8 til alle prosjektene omtalt er byggeklare. Dette er en fundamental misforståelse fra både Rødt og media. Vi avklarte også dette med journalisten som intervjuet oss, uten at det stoppet avisen fra å spekulere videre med denne tolkningen.

«Samlet og koordinert» arbeid betyr at man kan se de ulike prosjektene i sammenheng. Når man realiserer E8 så skal man ha tenkt hvordan dette passer til en eventuell Tindtunnel og Ullsfjordforbindelse. Tanken er å se massebalanse, linjeføring og annet i bedre helhet.

Det er nettopp med denne tilnærmingen veivesenet og Nye Veier har gjort suksess i andre prosjekter, og økt nytteverdien/redusert kostnadene. Nå har Rødt vært imot mye av reformarbeidet vi har gjennomført på veifronten. Kanskje er det grunnen til at Rødt velger å mistenkeliggjøre prosessen nå. Men for bilister og næringsliv i Troms så bør man se positivt på jobben Statens vegvesen og Nye Veier nå gjør.