Høstens kommunevalg vil være et veivalg for Tromsø. Skal vi fortsette med Arbeiderpartiet og dagens styre? Eller får vi et skifte som tar Tromsø fremover?

Tromsø står overfor store utfordringer i årene fremover. Utfordringer som vi må klare å løse om vi skal ta ned tempoet i fraflyttingen fra landsdelen, og som påvirker befolkningsutviklingen i Tromsø. Vi blir færre folk i arbeidsfør alder, samtidig som vi blir stadig flere eldre.

Dersom vi skal levere gode tjenester til tromsøværingene også i fremtiden, så må vi ta alle gode krefter i bruk, uavhengig om de er offentlige, private eller ideelle. Skal vi fortsette med dagens styre som setter systemet skal foran enkeltmennesket? Eller skal vi få inn Høyre som mener at kvaliteten på tjenestetilbudet er det aller viktigste.

Resultatene etter åtte år med Arbeiderpartiet ser vi tydelig:

  • Boligprisene har blitt skyhøye for unge og barnefamilier fordi det ikke reguleres nok boliger.

  • En uforutsigbar eldreomsorg, der det er blitt færre sykehjemsplasser på tross av flere eldre.

  • Mer penger har blitt hentet ut av folks lommebøker i form av kraftige økninger i eiendomsskatt og kommunale avgifter uten at det har blitt mer velferd.

  • Kommunen sier nei til en rekke nye næringsetableringer som ville gitt flere trygge arbeidsplasser i en urolig tid.

  • Kvaløyforbindelsen som vil gi bedre beredskap og knytter distriktene tettere til Tromsøya er lagt på is, og regjeringen har senket ambisjonsnivået for Tromsø betraktelig når det gjelder utbygging av infrastruktur.

I dag samarbeider Arbeiderpartiet med Senterpartiet, SV og MDG, men etter valget i høst kan de bli avhengig av å samarbeide med Rødt som befinner seg helt ytterst på den røde venstresiden. Det er en konstellasjon som ikke kommer til å ta Tromsø fremover.

Jeg er opptatt av at folk i Tromsø skal ha det beste utgangspunktet for å mestre sitt eget liv, enten det er som ung eller gammel. Da trenger vi gode barnehager, et skoletilbud med kvalitet og en trygg eldreomsorg.

Alle politikere i Tromsø ønsker et barnevern som fungerer og at mennesker som sliter med rus og psykisk helse skal bli møtt med hjelp og oppfølging. Men vi skiller lag på hvilken politikk som vil gi de beste tjenestene. Jeg mener at venstresidens motstand mot et velfungerende samarbeid mellom det offentlige og private aktører vil gi dårligere tjenester i kommunen vår. For å løse fremtiden utfordringer trenger vi mer samarbeid og samhandling mellom offentlig og private aktører – ikke mindre.

Så hva vil Høyre gjøre om vi får flertall ved valget i høst?

  • For det første vil vi få opp boligbyggingen slik at flere får råd til å kjøpe sin egen bolig. Høyre ønsker å åpne for boligbygging i nye områder, og legge til rette for at det bygges flere eneboliger, rekkehus og studentboliger i Tromsø. Vi skal realisere ny Kvaløyforbindelse via Håkøya, som vil åpne for boligbygging i nye områder på Kvaløya.

  • For det andre vil vi ha en skole med mestring og læring, med tidlig innsats slik at elever som trenger hjelp fanges opp tidlig på barneskolen. Vi skal redusere bruken av ufaglærte i spesialundervisningen, gi flere ansatte i skole og barnehage etter- og videreutdanning og vi skal styrke laget rundt den enkelte elev. Og vi skal sørge for at det bygges en ny skole i Tromsdalen.

  • For det tredje vil vi ha mer kvalitet, trygghet og valgfrihet i eldreomsorgen. Eldre som har behov for sykehjemsplass skal få den sykehjemsplassen de trenger, og vi vil ha et kvalitetsløft i hjemmetjenesten. Vi må gjøre mer for å bekjempe ensomhet, underernæring og overmedisinering. Det skal være trygt å bli gammel i Tromsø.

  • For det fjerde vil vi at Tromsø skal bli mer næringsvennlig. Det er arbeidsplassene i privat sektor som finansierer offentlig velferd som for eksempel skole, barnehage og eldreomsorg. Da må vi legge mer og bedre til rette for næringslivet. Vi vil ha en raskere og mer forutsigbar saksbehandling, øke tilgangen til næringsareal og sikre flere grunderetableringer og varierte jobbtilbud.

Jeg tror at tromsøværingene ser at dagens rødgrønne politikere i Tromsø styrer mot ytterligere fraflytting og et svakere tilbud til folk i Tromsø. Høyre tilbyr trygg styring, fordi vi tilbyr en annen politikk enn den som har blitt ført av rødgrønne politikere i åtte år. Høyre vil mer for Tromsø, og vil ta Tromsø fremover.