I disse dagene jobbes det politisk med Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023-2026 i Tromsø kommune. Administrasjonen har lagt fram en gjennomtenkt plan og det politiske arbeidet videre med den er meget spennende og gir kommunen trygge føringer mange år fram i tid.

Handlingsprogrammet tilknyttet denne kommunedelplanen er en liste over prioriterte og uprioriterte anlegg for den neste fireårsperioden og har to viktige funksjoner:

  1. Det er et virkemiddel for å oppnå visjonen og målene i kommunedelplanen og kommuneplanens samfunnsdel

  2. Det er et verktøy for prioritering av innkomne søknader i spillemiddelordningen.

Det presiseres i dokumentet at det i vurderingen er hensyntatt om anlegget står på listen over prioriterte anlegg hos Norges idrettsforbund, Troms og Finnmark idrettskrets og Tromsø idrettsråd.

Listen er ikke juridisk eller økonomisk bindende, men siden det er et styringsdokument både for administrasjonen og politikerne, forplikter det til en viss grad.

Man er utvilsomt kommet ganske langt når egne forslag eller ønsker er kommet på denne listen. Særlig gjelder dette fordi det bemerkes i saksframlegg at det er et krav at et anlegg står oppført på handlingsprogrammet for at anlegget skal kunne søke om og evt. tildeles spillemidler.

Er et tiltak kommet på listen, blir prioriteringen en forhandlingssak; ikke umiddelbart, men på sikt. Å komme på listen er dermed en delseier med ganske høy betydning. Erfaringen viser at terskelen for å bli strøket fra den er høy.

Det er kommet 40 nye innspill til Handlingsprogrammet. De fleste av disse kommer fra idrettslag/idrettsorganisasjoner, lokallag/utviklingslag, offentlige virksomheter (Fylkeskommunen og Statsforvalteren, Idrettsråd, Friluftsråd), privatpersoner. Ett innspill kommer fra et selskap som er eid av tre idrettslag, Arktisk Arena.

Alle disse innspillene dreier seg om idrettsanlegg i regi av idrettslag, eller anlegg som grendelag, velforening eller utviklingslag har tatt initiativ til og stiller seg bak.

Bare ett eneste innspill kan karakteriseres som et rent kommersielt anlegg, Arctic Center. Det er et kommersielt reiselivsanlegg eller opplevelsesanlegg som kun har tilknytning til næringsaktører. Prosjektet mangler helt den støtten som alle andre innspill har. Forslagsstilleren selv hevder at det kanskje kan avholdes internasjonale idrettskonkurranser der, men de har ingen referanser, støtteerklæringer eller forbindelser til idrettsbevegelsen nasjonalt, regionalt eller lokalt (i motsetning til Arktisk Arena).

Anlegget er et rent kommersielt opplevelsestilbud og har lite å gjøre med det Handlingsprogrammet skal dreie seg om.

Det er også interessant at alle andre nye tiltak som har kommet på prioritert/uprioritert liste eller har fått endret prioriteringen sin, er omtalt i saksframlegget med en liten begrunnelse. Arctic Center blir ikke omtalt i saksframlegget og det ble heller ikke gitt en begrunnelse hvorfor man mener at Arctic Center skal bli en del av tiltakslisten.

Å åpne opp for at et anlegg som Arctic Center skal føres opp (riktignok uprioritert) kan også åpne opp for at andre rent kommersielle tiltak som ikke er tilknyttet idrett, friluftsliv eller lokale foreninger vil «melde seg på» for å komme inn under kommunens offisielle «idretts- eller friluftslivsparaply». Det kan resultere i en svekkelse av anlegg som drives på ideell basis for kommunens befolkning. Det kan vi ikke tillate oss, og Arctic Center bør fjernes fra listen over tiltak i handlingsprogrammet!

Eller skal vi åpne for at for eksempel rent kommersielle anlegg som driver med hundekjøring tas inn fordi noen har hundekjøring som sin idrett? Skal vi åpne for at private småbåthavner tas inn fordi noen av brukerne driver med seiling som idrett? Og skal vi åpne for å ta inn tiltak som zipline eller via ferrata fordi noen kaller det for friluftsliv eller klatring?

Et enkelt blikk i regjeringens “Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” gir også et klart svar på hvorfor det er galt å ta inn Arctic Center i handlingsprogrammet. Forutsetningen for å kunne falle inn under tilskuddsordningen, er at det er vedtektsfestet at “selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte”. Dette avgjør jo egentlig hele saken; Arctic Center er et privateid selskap som har til hensikt å drive kommersielt og dermed også har som mål å levere utbytte til eierne. De er ikke berettiget til å stå på ei slik liste og må derfor tas ut av programmet.