Vi er på vei ut av en pandemi der studentene ble rammet hardt, og fikk noen av de strengeste tiltakene. Ny i en fremmed by ble de sittende isolert på små hybler, de gode læringsfelleskapene forsvant over natten, og når tusenvis mista deltidsjobben, var regjeringens løsning økt lån.

Jeg frykter at etterdønningene fra pandemien gjør at muligheten til å ta en utdanning som Norge trenger, blir svekka. For mange studenter støter på barrierer som hever terskelen for å ta utdanning. Dagens studentøkonomi er for stram, og mange sliter med å få endene til å møtes. Altfor mange får ikke studentbolig, og stadig flere sliter med ensomhet og psykiske problemer. Frafallet i høyere utdanning er for høyt, og studentene etterlyser bedre veiledning og bedre studiekvalitet.

Derfor trenger vi en politikk som gjør det mulig for studenter å lære det de skal, få venner for livet og nyte studietida – uten å måtte bekymre seg for om hverdagen går opp. I åtte år har høyreregjeringa prioritert de som har mest fra før. Derfor sier Arbeiderpartiet: Nå er det studentenes tur.

Gode boliger til alle studenter: Alle studenter skal ha en rimelig bolig i studietiden. Det har vi ikke i dag, og høyreregjeringa har gjort altfor lite for å sikre dette. Arbeiderpartiet vil gjennomføre et skikkelig løft for å sikre trygge og gode boliger til alle studenter. Vi vil bygge 3000 nye studentboliger i året over hele landet. I tillegg vil vi åpne for at studentsamskipnadene kan få penger til å pusse opp gamle studentboliger. Dessuten vil vi gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet, blant annet gjennom gode låneordninger fra Husbanken og flere leie-til-eie-modeller.

En bedre studentøkonomi: En trygg økonomi er avgjørende for at studenter skal kunne konsentrere seg om utdanningen sin og ha ei fin studietid. Under korona-pandemien har Arbeiderpartiet to ganger sikret studentene en ekstra «krisemilliard». Nå vil vi øke studiestøtten med mål om at det skal være mulig å studere på heltid i studieåret, og vi vil gi bedre muligheter for økonomisk støtte til livslang læring og utdanning på deltid. Vi vil også gjøre det lettere å kombinere studietida med å ha barn. Derfor vil vi innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn under 16år.

Styrke psykisk helsetilbud for studenter: Over halvparten av studentene kjenner seg ensomme, og nesten halvparten sliter med psykiske plager. Dette er dramatisk, og viser tydelig at vi må gjøre mer for å sikre et godt psykisk helsetilbud til studenter. Derfor vil Arbeiderpartiet fjerne egenandelen til og med 25 år for behandling i psykisk helsevern. I tillegg vil vi øke tilskuddet og sørge for rask psykisk helsehjelp når studentene trenger det. Vi vil også gi gode og tilgjengelige lavterskeltilbud innen psykisk helse i alle kommuner.

Mer og bedre utdanning: Stadig kommer det forslag om skolepenger fra høyresiden, og stadig flere søkere på for få studieplasser gjør det vanskeligere å ta utdanning. Vi vil trappe opp med nye studieplasser over hele landet slik at flere får studere. Vi vil innføre mentorordning for alle studenter, slik at alle skal får bedre faglig oppfølging i studiet. For oss er det helt grunnleggende å bevare gratisprinsippet, og det blir ingen skolepenger i norsk høyere utdanning med Arbeiderpartiet i regjering.

Ingen skal stå alene i møte med økte kompetansekrav. Mer utdanning til vanlige folk gir nødvendig kompetanse til arbeidslivet og nyskapingen som Norge trenger. Men uten god studiefinansiering, flere studentboliger og gode velferdsordninger blir det kun ressurssterke studenter med god råd som får muligheter til å konsentrere seg om utdanningen sin. Den utviklingen vil Arbeiderpartiet snu. Nå er det studentenes tur.