Arktisk jernbaneforum skal få fart på jernbanesaken i nord. Fylkeskommunen har en definert rolle som samfunnsutvikler. Vårt oppdrag er å ta initiativ og jobbe fram positiv utvikling for folk og næringsliv i fylket. Noen ganger klarer vi det alene, men ofte handler det om å mobilisere andre, og å få til samarbeid om de tingene som er viktig for oss her nord. Sammen finner vi gode fellesskapsløsninger. Utvikling av jernbane i fylket er en slik sak.

Til nå har utvikling av jernbane i fylket vist seg å være umulig, men umulighetens tid er forbi. Fylkesrådet og Troms og Finnmark skal gjøre sitt for å få til en realisering av jernbane i fylket, så snart som mulig. Jernbane til den nordligste regionen er viktig av flere grunner og undertegnede vil trekke fram tre forhold: Næringsliv, miljø og bygging av samfunn.

foto
FYLKESRÅD FOR SAMFERDSEL: Kristina Hansen (Ap). Foto: Lars Åke Andersen

Moderne jernbane i nord vil sørge for et transportsystem som får regionalproduserte varer raskere til markedet. Med dette vil jernbane i regionen bidra til bedre konkurransevilkår for næringslivet ved å bidra til å utjevne de konkurranseulempene de lange avstandene til markedet i dag gir for næringslivet.

Det er særlig viktig for fiskeri- og havbruksnæringen i Troms- og Finnmark der fisken har dårlig tid for å komme ut til markedet. Det produseres allerede enorme verdier innenfor disse næringene i regionen, og det er planer om mangedobling. Det erfares i dag store samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til tidskostnader for transport av sjømat, kostnader knyttet til verditap som følge av forsinkelser på vei. Særlig gjelder dette transport av fersk fisk.

Men dette gjelder naturligvis også den andre veien, der det ved utvikling av jernbane i fylket vil kunne gå langt raskere å få inn varer og folk til regionen. Dette vil trolig kunne påvirke varekostnader og dermed bidra til eksempelvis lavere priser og investeringskostnader i regionen.

For reiselivsnæringen som i stor grad lever av å selge ren natur og opplevelser i vår region, vil en jernbane bidra til et bedre klimaavtrykk. Dette vil kunne være viktig for å sikre legitimitet i verden til en hardt prøvd og stadig mer konkurranseutsatt reiselivsnæring.

Mangelen på de gode alternativene til flytransport av turister bidrar til å svekke helheten med produkter bygget opp rundt målsettingen om en bærekraftig reiselivsnæring. Reiselivsnæringen er en av fremtidsnæringene våre, og en sentral næring for samfunnsbygging.

Utvikling av jernbane i fylket vil være avgjørende for Troms og Finnmarks bidrag til å nå de nasjonale målene som er satt for reduksjon av klimagasser. En moderne jernbane vil bidra til reduserte utslipp av klimagasser som resultat av overgangen fra godstrafikk på vei til bane. Dette er også en trafikk som tenkelig vil øke kraftig på kort tid, blant annet som følge av den planlagte økningen i produksjonen innenfor havbruk i fylket.

Miljøavtrykket i produksjonen av mat har også stadig større betydning for konkurransen på det globale matmarkedet. Dermed vil jernbane i fylket også ut fra et miljøperspektiv bidra til bedre konkurransevilkår for fylkets næringsliv. Bygging av jernbane i fylket vil trolig også bidra til mindre slitasje på eksisterende veiinfrastruktur, og på sikt gi mindre vedlikeholdsbehov og dermed lavere kostnader. Dette over tid, kan frigjøre ressurser til andre samferdselsinvesteringer.

Den kanskje største effekten av utvikling av jernbane i fylket vil jernbanen ha enorm betydning for å binde sammen regionen til et mer velfungerende bo- og arbeidsmarked. Å bygge jernbanespor bygger samfunn. En moderne jernbane vil bidra til å kutte ned reisetid, og vil med dette kunne omgjøre det som i dag kan regnes som utkant om til attraktive etableringsalternativ, både for næringsliv så vel som for vanlige folk. Jernbane i nord kan bedre knytte folk og samfunn sammen langs flere akser, både innenriks og på tvers av landegrenser.

Utvikling av en moderne jernbane kan også anses som et viktig distriktspolitisk tiltak, og jernbaneløsninger i fylket kan dermed være med å bidra til å snu den negative befolkningsutviklingen. Jernbanen kan i forlengelsen av dette tenkes å bidra til positivitet og fremtidstro, og vil tenkelig kunne bidra til en mer velfungerende og attraktiv landsdel både for næringsliv så vel som for fastboende og besøkende.

Det går noen løp nå med Nasjonal Transportplan arbeid og regjeringens bestilling av konseptvalgsutredning for transportløsninger for Nord-Norge. Arktisk jernbaneforum skal være aktiv i prosessene og bidra til at jernbane til vårt fylke kommer inn i statlige planer og strategier.