Vi som skriver dette representerer et nettverk som forsker på rus og psykisk helse i Nord-Norge. For denne forskningen er brukermedvirkning en forutsetning. Det er utarbeidet klare føringer for medvirkning i all helseforskning som inkluderer mennesker. For vi skal ikke glemme at veien mot en brukerrettet forskning på rus og psykisk helse er brolagt med årelange tradisjoner der brukerne har vært plassert i passive pasientroller, med liten innvirkning på tjenestetilbud eller behandling.

"Brukermedvirkning i forskning betyr involvering av brukere i forskningsarbeidet, beslutningsprosesser og i utforming av forskningsbehov og konkretisering av forskningsspørsmål. Brukerne av forskningsresultatene skal gis mulighet til innflytelse i prosesser og beslutninger som angår dem selv", heter det i Forskningsrådets program for helseforskning. En slik medvirkning krever at brukerne har interesseorganisasjoner som kan ivareta deres interesser på en god måte. Ikke bare i forhold til forskning, men i selve livet.

MARBORG er sammen med RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) de eneste brukerorganisasjonene innen rusfeltet i Nord-Norge og bidrar med viktig brukerrepresentasjon i regionen. MARBORG bidrar også i nasjonalt brukermedvirkningsarbeid. De har blant annet deltatt i revidering av retningslinjer for LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og i det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget som kom med sin innstilling "Fra straff til hjelp" som nylig har vært på høring.

Gjennom nasjonalt arbeid ivaretas brukerperspektivet og utfordringene i nord synliggjøres. Store avstander og mangler på spisskompetanse innen rus og psykisk helse i kommuner er en del av hverdagen. Det å representere og medvirke i nasjonale prosesser krever aktiv brukermedvirkning lokalt.

MARBORG har de tre siste årene fått årlige tilskudd fra Helsedirektoratet til drift på 3 millioner kroner. De statlige tilskuddene har vært helt avgjørende for at MARBORG har kunnet bygge opp organisasjonen og være en viktig ressurs for rusmiddelbrukere, prostituerte, pårørendeorganisasjoner og, ikke minst, kommuner i Nord-Norge.

MARBORG og RIO har drevet systematisk kompetanseoppbygging for tidligere rusavhengige gjennom representasjon i råd og utvalg, gjennom arbeid på kafé og rusfrie aktivitetssteder, gjennom organisering av ulike aktivitetsgrupper, individuell oppfølging av brukere som er både i aktiv rus og i rehabilitering, gjennom motivasjonssamtaler og pårørendearbeid. Organisasjonene har tilrettelagt for individuell oppfølging og frivillig arbeid. Tidligere rusavhengige har arbeidet med veiledning og opplæring av andre eks- avhengige som er på vei tilbake til et mer stabilt liv.

Pr. i dag har MARBORG 3.7 stillinger fordelt på 5 personer med arbeidssted Tromsø, Narvik og Bodø. For 2020 er det statlige tilskuddet uten forvarsel kuttet til 2 millioner, noe som drastisk vil redusere MARBORGs muligheter til å videreføre det viktige arbeidet de driver i dag. Det vil være en katastrofe for rus og psykisk helsefeltet i landsdelen, og brukermedvirkningsarbeidet vil settes årevis tilbake.

MARBORG har drevet nybrottsarbeid, blant annet gjennom prosjektet "Brukerstemmen i Nord" – et samarbeidsprosjekt mellom MARBORG, RIO og de da tre fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark (2016-2018). Prosjektet besto av oppsøkende virksomhet rettet mot brukere og fagpersonell i landsdelens kommuner, og ble igangsatt på bakgrunn av de store utfordringene det var med å nå fram med holdningsskapende arbeid og styrking av brukernes rettigheter, særlig i småkommunene i landsdelen.

Dette samarbeidet har hjulpet kommunene, som er forpliktet til brukermedvirkning gjennom Lov om pasient- og brukerrettigheter. Forpliktelsen gjelder både forebygging, identifisering, kartlegging, behandling og oppfølging av personer med rus og/eller psykiske problemer. I tillegg har kommunene ansvar for behandling og oppfølging i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. MARBORG spiller en viktig rolle med å koordinere og ha tett kontakt med brukerrepresentanter lokalt. Dette arbeidet krever ressurser som vi nå vil miste dersom bevilgningene reduseres.

Dersom Helsedirektoratet velger å opprettholde kuttet på 1 million kroner, vil også den nasjonale brukermedvirkningen bli satt tilbake siden MARBORG er representert i BrukerRoP – Helsedirektoratets brukerutvalg på rus og psykisk helsefeltet, Ekspertrådet Rop – Nasjonal kompetansetjeneste Rop sitt brukerutvalg, Kontaktforum – AVdir sitt kontaktutvalg for arbeid med fattigdom, Revidering av LAR retningslinjer mm. Dette arbeidet vil i så fall miste brukerstemmen fra Nord.

For Nord-Norsk Nettverk for Samarbeidsbasert Forskning bidrar MARBORG med sin unike kompetanse både til forskning og formidling av forskningsresultater. Rollen som medforsker forutsetter en klar rolleforståelse som må tilegnes gjennom en kombinasjon av erfaring, utdanning og evne til analytisk tenkning. Det vil dermed også være et tap for forskningen innen dette feltet i Nord dersom denne viktige brukerstemmen forsvinner.

Vi vil på det sterkeste anmode Helsedirektoratet til å revurdere vedtaket om å redusere tilskuddet til MARBORG. Vi trenger brukerstemmen MARBORG representerer på alle områder av rusfeltet i Nord-Norge.