Leder:

Helt på sin plass med åpen høringsrunde om Åsgård

leder

UNN-styret vedtok 19. mai å flytte Psykisk helse- og rusklinikken ut av Åsgård og inn i nytt bygg ved siden av sykehuset i Breivika. Styrets beslutning har skapt voldsom debatt lokalt, da en rekke forskjellige representanter for både fagpersonell, pasienter og pårørende har gitt uttrykk for at deres behov og ønsker om å bli værende på Åsgård-tomta ikke er blitt tilstrekkelig hensyntatt.

Siste ord i denne lokaliseringsdebatten får styret i Helse Nord RHF, når de får saken på sitt bord 22. juni. Det er her den endelige avgjørelsen tas, men flere aktører har den siste tiden, i klare ordelag, gitt uttrykk for at saken er i ferd med å bli banket igjennom uten at relevante parter tilstrekkelig har fått sagt sitt.

På det siste kommunestyret i Tromsø kommune ble det fattet et vedtak i sakens anledning. I vedtaket blir helseminister Bent Høie bedt om å sørge for at det foretas en åpen høringsrunde som involverer innspill fra flere av de partene som direkte påvirkes av en slik beslutning, fra brukere og ansatte, men også alle de berørte kommunene i regionen.

Pasientene ved Psykisk helse- og rusklinikken kommer ikke bare fra Tromsø, men fra kommuner i hele regionen, og etter endt behandling skal de tilbakeføres til sine respektive hjemkommuner. Som Tromsø kommunestyre peker på i sin uttalelse, er det våre naboer og sambygdinger vi skal ta vare på her i Tromsø. Da burde det være selvsagt at det angår både Tromsø og de omkringliggende kommunene hvilket behandlingstilbud og hvilke opplevelser pasienter og pårørende har.

Å be om en åpen høringsrunde på en sak som omfatter såpass enorme omveltninger, både hva gjelder infrastruktur og økonomiske investeringer, er helt på sin plass. Nå har også stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) levert et forslag til Stortinget hvor han ber om støtte til å få regjeringen til å instruere Helse Nord om ikke å gjennomføre UNNs flytteplaner.

«Jeg mener at man her gjør en stor feil ved å ikke lytte til fagfolk, brukere og pårørende som alle advarer mot denne flyttinga», sier Fylkesnes til iTromsø. Det er valgår, og et slikt forslag som Fylkesnes har levert fra seg, må nok også sees i en slik sammenheng. Det er grunn til å påpeke at et slikt politisk engasjement, både fra sentrale og lokale politikere, for å forhindre flytting nok burde vært satt inn tidligere i prosessen.

Standpunktene til både stortingsrepresentant Fylkesnes og det store flertallet i Tromsø kommunestyre er uansett høyst legitime. Etter alt å dømme har de også støtte hos majoriteten av dem som på ulikt vis kommer til å bli brukere av den nye institusjonen – enten den blir liggende på Åsgård eller i Breivika.

Helseminister Bent Høie er nå oppfordret av store deler av det politiske Tromsø til å ta tak i denne saken. Spørsmålet er om han kan og vil lytte til disse oppfordringene. Det som er sikkert er at spørsmålet om lokaliseringen av Psykisk helse- og rusklinikken har utviklet seg til en betent sak, der svært mange sitter igjen med følelsen av ikke engang å ha blitt hørt. Det er i seg selv et tegn på at saken burde hatt et annet forløp. En høringsrunde med alle relevante parter ville ha gitt denne omfattende saken den behandlingen den fortjener.