iTromsø mener:

Forebygging koster, men kriminalitet koster langt mer

Politikerne er skjønt enige om at forebygging av ungdomskriminalitet både er økonomisk og samfunnsmessig fornuftig. Da må det også følges opp med tilstrekkelig midler.

BØR VIDEREFØRES: Det tverrfaglige prosjektet U16 bør videreføres, mener iTromsø.  Foto: Ronald Johansen

leder

Det forebyggende, tverrfaglige programmet U16 er unikt, med representanter både fra politiet, barnevernet, barne- og ungdomsskoler, fritid og MST/ Bufetat. U16 har som mål å redusere utenforskap, og å forebygge rus, kriminalitet og annen uønsket adferd blant ungdom under 16 år.

Samarbeidet kom i stand etter en bekymringsfull økning av vold, trusler og rus i ungdomsmiljøet, med barn helt ned i 12-årsalderen. Tromsømodellen har etter hvert fått mye oppmerksomhet og annerkjennelse for sitt nyskapende og banebrytende arbeid, og de involverte aktørene har erfart at arbeidet som legges ned i U16 gir konkrete resultater. Tilbakemeldingene fra både skoler, fritidsklubber, foresatte og ungdommene selv har vært meget gode.

Det siste halvannet året har satsingen i Tromsø blitt driftet gjennom tilskuddsmidler fra Statsforvalteren, men dette tar slutt ved nyttår. Nå må tromsøpolitikerne ta stilling til om de ønsker prosjektet videreført som et permanent tjenestetilbud i kommunen, noe kommunedirektøren fornuftig nok mener det bør bli.

Fredag møttes politikerne i oppvekst- og utdanningsutvalget for å diskutere fremtiden til U16. Politikerne var enige om at det forebyggende ungdomsprogrammet har vært en suksess, og at det er ønskelig at arbeidet fortsetter. Det er fine ord, men det avgjørende er om det faktisk settes av penger til dette, at det faktisk prioriteres når budsjettforhandlingene tar til.


Nå skal fremtiden til U16 avgjøres. Ber politikerne om hjelp: – Utenforskap er rota til alt ondt

Fredag avgjøres det om programmet som forebygger ungdomskriminalitet, U16, skal fortsette eller ikke.


Dessverre er det ikke et ukjent fenomen at det kuttes i forebyggende arbeid i en økonomisk presset kommuneøkonomi. Selv om formålene er aldri så gode, presser gjerne de lovpålagte oppgavene seg foran.

Å skulle gi opp et prosjekt som kan vise til konkrete resultat, som åpenbart bidrar til å redde unge mennesker fra et videre liv fylt av vold, rus og utenforskap, vil imidlertid være høyst korttenkt. Ja, nærmest uansvarlig – både overfor de unge enkeltmenneskene dette angår, men også overfor samfunnet som sådan. Å bekjempe kriminalitet i ulike former koster som kjent langt, langt mer enn det koster å forebygge kriminalitet.


Viderefører suksesshistorien fra Tromsøs ungdomsmiljø: – Vi har laget noe virkelig verdifullt i Tromsø

Fredag måtte politikerne ta stilling til om de ville videreføre det forebyggende ungdomsprogrammet U16. Det var bred enighet om å fortsette arbeidet.


I lengden er det ikke tilstrekkelig å skulle lene seg på ildsjeler og idealisters dugnadsarbeid i det forebyggende arbeidet med ungdom som har havnet utenfor det gode selskap. Det må tilstrekkelig med penger til drift på bordet. Når kommunestyret får denne saken opp til behandling, bør det komme et tverrpolitiske signal fra kommunens øverste politiske organ om et klart og tydelig ja til videre drift.