Turnustjenesten

Turnuslegene sikrer helsetilbudet i landsdelen. Men nå står ordningen for fall. Hva mener du om turnusordningen?

illustrasjonsfoto  Foto: Marius Hansen

leder

Fylkeslegene i Nord-Norge misliker å skulle miste turnuslegene, så sterkt bidrar de nemlig til å sikre helsetilbudet i landsdelen. Turnussystemet er i tillegg en viktig rekrutteringskilde til legestillinger i distriktene.

Les flere ledere her

En studie fylkeslege Karin Straume i Finnmark har gjennomført viser at knapt åtte prosent av avgangsstudentene fra Oslo sa at de kunne tenke seg å jobbe i Nord-Norge etter endt studium. Etter turnus i Finnmark valgte nær 40 prosent av disse Oslo-studentene å ta sin første legejobb i den nordligste landsdelen. Sammen med blant andre kollegene sine i Troms og Nordland oppfordret Straume denne uken, i en kronikk i Dagbladet, de sentrale myndighetene til "et fortsatt sterkt sentralt plassert ansvar for denne første delen av legers praktiske yrkesliv".

Les også: Legelotteriet

Men ordningen står for fall. Den viktigste årsaken er Norges indirekte EU-medlemskap, gjennom EØS-avtalen. Nå kan alle EØS-borgere med medisinsk embetseksamen søke turnusstilling på linje med norske kolleger. Utlendingene oppfatter dette som en meget attraktiv ordning. Mer enn halvparten av søkerne er nå utlendinger, dobbelt så mange som det er plass til. De norske kandidatene er taperne. De er pålagt halvannet års turnustjeneste, mens utlendinger kan velge om de vil ha garantert jobb eller søke direkte på en assistentlegestilling.Vi står dermed i en situasjon med lange ventelister til turnusplass og for stor tilstrømning av leger uten kjennskap til norsk kultur og språk. De nordnorske fylkeslegene påpeker, og har helt rett i, at omleggingen også er et verdivalg. På den ene siden: Individets frihet til selv å velge arbeidssted, og arbeidsgivers rett til å velge ansatte. På den annen side: En statlig styring som sikrer hele befolkningen den samme lovfestede retten til gode helsetjenester.

Les også: Kamp om plassene

Helseministeren og Helsedirektoratets grep er å erstatte turnustjenesten med begynnerstillinger. De nyutdannede skal søke på dem i stedet for som nå, trekke lodd om hvor i landet de skal ha sin første praksis i legeyrket. Legene, som så mange andre, søker seg helst til sentrale strøk av landet, til de mest attraktive byer og regioner. Forslaget fra direktoratet inviterer derfor til forsterket sentralisering og større legemangel i utkanten.  

Les flere ledere her

Utfordringen er å finne nye løsninger som hindre at omleggingen av turnustjenesten rammer utkantkommunene, særlig her i Nord-Norge, urimelig. Det er åpenbart behov for en omlegging. Men vi synes det er svært uheldig å skrote hele turnustjenesten, inkludert de gunstige samfunnsmessige virkningene av den. De nordnorske fylkeslegene mener eksperter i EU-rett og profesjonsrett bør settes på saken og finne løsninger på denne knuten innenfor dagens juridiske virkelighet. Turnuslegesystemet har for mye godt i seg til bare å bli gravlagt.