Svar om Kjoselvdalen

Debattinnlegg, skrevet av byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen   Foto: Ronald Johansen

nyhet_old

Marit Liland, en beboer i området som ligger om lag 900 meter fra skytebanen i Kjoselvdalen, har skrevet åpent brev til meg om sine bekymringer. Hun frykter konsekvensen av at skytebanen er planlagt utvidet. Dette går spesielt på støy.  Jeg har stor forståelse for bekymringene som Liland kommer med. Det er ikke veldig mange som ønsker en skytebane i sin del av byen.

I denne saken er det slik at det er en skytebane der i dag. Det skytes dagstøtt på anlegget. Skytebanen er bygd etter gammelt regelverk, og den kan fortsette som nå til evig tid. Det er i ettertid gjort til dels enorme endringer i regelverket for skytebaner. Støy analyseres og utredes etter krav i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442) fastsatt av Klima- og miljødepartementet. I disse retningslinjene inngår også grenseverdier for støy fra skytebaner.

Og de nye kravene er litt av poenget her. For når man nå planlegger å utvide anlegget, så vil hele anlegget, altså inkludert det som er der i dag, komme inn under de nye støykravene. I pågående utredninger er det vurdert flere støydempende tiltak. Dette dreier seg om planlagte skyteretninger, støydempede standplassoverbygg og voller og annen støyskjerminger. Det igjen betyr at man kan se på hele tiltaket som støydemping av Kjoselvdalen. Dette er både teoretisk beregnet, og det er gjort kontrollmålinger i boligfelt.

Kravene er strenge, nettopp for å ivareta omgivelsene til skytebaner. Byrådet har ingen planer om å ønske dispensasjon fra disse kravene. Med forannevnte tiltak holder støynivået seg innenfor angitte krav i retningslinjene. I eksisterende situasjon med dagens baneanlegg så ligger 10-15 boliger i Tønsvik og 15-20 hytter i Tønsvikdalen innenfor gul støysone. Ved planlagt alternativ med støydempende tiltak vi disse boligene og hyttene langs vegen opp Tønsvikdalen komme utenfor gul støysone.

I 2006 ble det utarbeidet en rapport av Sweco Grøner vedrørende lokalisering av skytebane. I denne rapporten er av eksisterende skytebane i Kjoselvdalen vist med utvidelse mot nordøst ned mot bebyggelse, og det angis videre i rapporten at dette alternativet gjør det vanskelig å oppnå akseptable støyforhold ved leirdueskyting. Utforming av skytebaneanlegg som er under utredning i dag har en annen utforming og plassering. Anlegget har i tillegg en annen skyteretning. Skyteretning har mye å si for støynivå, og pågående utredning kan derfor ikke sammenliknes med alternativ vurdert i 2006.