Vil sikre at sårbare sykehjemsbeboere blir tatt hensyn til

Fylkesmannen i Troms mener det handler om å følge lover og regler, og ikke smidighet, når de fremmer innsigelse til Otium-planene.

MISTRIVSEL: Fylkesmannen mener for høye støykonsentrasjoner bidrar til redusert velvære og mistrivsel. Illustrasjon: HRBT 

SVARER KANESTRØM: Fylkesmann Bård Pedersen sier det ikke handler om smidighet, men å følge lover og forskrifter om støy i Otium-saken. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Som iTromsø har skrevet tidligere fremmer Fylkesmannen innsigelse til reguleringsplanen for Otium bo- og velferdssenter. Bakgrunnen er at det vil være problematisk å skape et godt bomiljø uten å gjøre avbøtende tiltak mot trafikkstøyen fra de omkringliggende veiene.

Kommunens ansvar

Byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp) kommenterte innsigelsen ved å si at Fylkesmannen viser en lite smidig holdning i denne saken. Fylkesmann Bård Pedersen mener det ikke handler om liten fleksibilitet når de varsler en støyfaglig innsigelse til Otium-prosjektet.

– Jeg vil understreke at Fylkesmannens innsigelse ikke dreier seg om vår evne til å være smidige eller ikke. Denne saken dreier seg om kommunens ansvar for å følge opp de lover, forskrifter og sentrale føringer som er vedtatt for å sikre brukere av omsorgstjenester det tilbudet de har krav på, sier Pedersen.

Han peker blant annet på at kommunen nylig har vedtatt kommuneplanens arealdel, hvor departementets retningslinjer for støy er lagt til grunn for planlegging av tiltak som dette, og dermed er gjort juridisk gjeldende.

Innarbeides fra start

Fylkesmannen viser til at støy er et miljøproblem som rammer mange mennesker, og som er medvirkende årsak til ulike helseplager. Mens friske og oppegående mennesker selv kan velge hvilke bokvaliteter de vil omgi seg med, har ikke eldre og demente på institusjoner den muligheten. Pedersen mener kommunen ikke ivaretar slike hensyn i sin arealplanlegging.

– Grunnen til at Fylkesmannen arbeider for at støyforholdene skal avklares i planfasen og ikke som byggesak, er for å sikre at tiltak for å bringe støyforholdene ned på et tilfredsstillende nivå, innarbeides fra start. Når støykrav for pleieinstitusjoner skjerpes, er det nettopp for å ivareta brukere i en sårbar livsfase og situasjon, sier fylkesmann Bård Pedersen.