Kitti tapte mot staten

Reineier Per Kitti mente at overdragelsen av reinbeite ikke foregikk etter boken. Derfor tok han ut søksmål mot Landbruksdepartementet.

TAPTE: Reineier Per Kitti fikk ikke rettens medhold i tvisten rundt overdragelse av deler av reinbeiteområdene på Kvaløya.  Foto: Marius Fiskum

nyheter

Nå er dom avsagt og tingretten frifinner myndighetene. I en kommentar sier Per Kitti at han vil anke saken til lagmannsretten.

Hver sin andel

Ifølge dommen har Elsa Kåsa Granath og Per Kitti – som er søskenbarn – hatt hver sin andel av arealene som utgjør Kvaløya Reinbeitedistrikt. Slik har det vært siden 70-tallet. Antall rein i området har vært fordelt med 40 prosent til Kåsa Granath og resten til Kitti.

Ble overdratt

På grunn av høy alder, ønsket førstnevnte å overdra sin siidaandel til andre. I oktober 2013 ble det inngått avtale med Risten Turi Aleksandersen som formelt overtok i fjor vår. Da var avtalen godkjent av både områdestyret, fylkesmannen og reindriftsstyret.

Per Kitti var av den oppfatning at avtalen strider mot reindriftsloven fordi Aleksandersen verken hadde deltatt – helt og fullt – i driften de siste tre årene eller var livsarving.

I strid med

Advokat Marianne Bech, som var prosessfullmektig for Kitti, mente at det ikke var rom for tolkning av disse poengteringene i lovteksten. Dessuten ville overføringen av siidaen til Aleksandersen innebære at det ble 600 rein på Kvaløya. Det er ikke forsvarlig – verken økonomisk eller når det gjelder dyrevelferd.

Reindriften

Staten hevdet at det er reindriften i den konkrete siidaen som omfattes av lovteksten. I den sammenhengen er kvalifikasjonene til den nye eieren på plass – både hva gjelder kompetanse og kjennskap til området.

Advokatfullmektig Ane Egeland presiserte at konsekvensene av Kittis tolkning av hvordan et område skal drives, ville medføre et tilleggsvilkår som ikke kreves av loven.

Rettens bemerkninger

Tingretten sier at det ikke er bestridt at Aleksandersen oppfyller lovens krav til kompetanse. Hun har vokst opp i en reindriftsfamilie og har fra barnsbein deltatt i det meste av arbeidet.

Retten konkluderer også med at det har vært liten drift på Kvaløya de siste ti årene. I den forbindelse har heller ikke fylkesmannen fått lovpålagte meldinger om driften. Etaten har dessuten konstatert at 90 prosent av reinene i området er umerket. Dette får imidlertid ikke konsekvenser for reindriftsnemndas vedtak som blir sett på som gyldig.