Ingen vekst i kommunebudsjettet

Driftsbudsjettet til Tromsø kommune for 2016 preges av nullvekst.
Hovedtallene

Kommunens driftsbudsjett er på til sammen 4,66 mrd. kroner.

  • Pleie/omsorg – 963 mill. kroner, skole – 689 mill. kroner, barnehage – 612 mill. kroner, byggforvaltning – 234 mill. kroner, barnevern – 139 mill. kroner, finans – 112 mill. kroner, sosiale tjenester – 109 mill. kroner, og kultur – 106 mill. kroner.
  • Investeringsbudsjett 2016–19 – 4.058 mrd. kroner.
  • Helse- og omsorg – 1,388 mrd. kroner, næring, kultur og idrett – 732 mill. kroner, vann og avløp – 589 mill. kroner, utdanning – 552 mill. kroner, byutvikling – 468 mill. kroner, og finans – 328 mill. kroner.
nyheter

Visstnok regner byrådet med 159 millioner kroner i økte frie inntekter fra staten. Men det er en økning som nesten utelukkende går til økte lønns- og pensjonskostnader for de ansatte.

– Vi har lagt fram et budsjett som vi mener er realistisk og nøkternt. Vi har ikke ønsket å blåse opp driftsbudsjettet – og vi håper virkelig at det påtroppende byrådet tenker likt, sier finansbyråd Jonas Stein.

Byrådet har sågar lagt inn et mindre kutt – 32 millioner kroner – i driftsbudsjettet for å gå i balanse. Disse pengene ønsker man å hente fra helse- og omsorgssektoren, administrasjon samt via omorganisering.

Før statsbudsjettet

Stein hadde fått i oppdrag å legge fram totalbudsjettet i fravær av byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

Stein kunne vise til at kommunen ligger an til å bruke 3,66 milliarder kroner på drift i 2016 – netto. Beløpet er basert på kommuneproposisjonen fra i mai – og ikke på statsbudsjettet som legges fram onsdag.

– Vi har valgt å legge fram kommunebudsjettet før regjeringen legger fram sitt statsbudsjett. Det er for å gi alle god tid til å lese dokumentet og til å debattere det, sier Stein.

Derfor er det heller ikke tatt høyde for at det kan komme ekstra penger i statsbudsjettet til Tromsø.

Les også: Skeptisk til tallmaterialet

Oppfordrer til sparsommelighet

– Om vi får mer penger enn budsjettert så håper jeg at det påtroppende byrådet ikke bruker dem til økt aktivitet, men til å legge opp reserver, sier Stein.

I driftsbudsjettet er det altså ikke lagt opp til noen store og kostbare satsinger – bortsett fra på et område.

– Regjeringen har signalisert at den ønsker en opptrapping av tiltakene innenfor rus og psykiatri. Det har vi tatt høyde for i vårt budsjett, selv om det per nå ikke er gitt noen konkrete og øremerkede midler til det, sier Stein.

Han og byrådet tar med andre ord det for gitt at det kommer penger i statsbudsjettet – men selv uten slike økte overføringen er det et satsingsområde for det avtroppende byrådet.

Behovsvekst

– Det – og det å satse på boliger til vanskeligstilte – er noe jeg ønsker å sette en rød ring rundt i budsjettet. Det har vært en stor økning i behovet innenfor dette området – ikke minst blant barn og unge, sier helse- og omsorgsbyråd Kristoffer Kanestrøm.

Les også: Offensivt investeringsbudsjett