Aarbakke vil ikke gi Gilbert kommunestyrefritak

Tromsøs nye ordfører, Jarle Aarbakke, anbefaler avslag av Mads Gilberts søknad om fritak fra å møte i kommunestyret den kommende perioden.

Mads Gilbert  Foto: Lars Åke Andersen

Jarle Aarbakke  Foto: Ronald Johansen

nyheter

iTromsø skrev allerede 2. oktober at Mads Gilbert nå er formelt inne i kommunestyret på grunn av Jens Ingvald Olsens fritak fra kommunestyret i forbindelse med avviklingen av parlamentarismen og byrådsmodellen som skal skje 1. juli 2016.

Les også: Gilbert inn i kommunestyret

Det ble tidlig varslet at den profilerte legen kom til å søke fritak fra vervet ettersom han sto på sisteplass på listen og ikke så for seg å bli valgt inn.

Nå er søknaden behandlet og resultatet er nedslående for Gilbert.

– Ut fra en helhetsvurdering legges det til grunn at Mads Gilbert ikke fyller vilkårene for å innvilges fritak som kommunestyrerepresentant. Det anbefales derfor at det ikke gis fritak, står det i saksfremlegget fra Tromsø kommune, signert ordfører Jarle Aarbakke.

Saken skal stemmes over i kommunestyret.

Ugyldig grunn

Gilbert søkte om fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant fra 1. oktober 2015 til og med 31. desember 2016.

– Han uttaler i søknaden at valget kom overraskende på ham, all den stund han med overlegg hadde akseptert den absolutt siste

plassen på Rødts valgliste. Som det fremgår av valgloven, så skulle Gilbert ha meldt fra til valgstyret dersom han ikke ønsket å stå på listen. Dette har han ikke gjort, og han har derved akseptert muligheten for å bli valgt inn i kommunestyret som fast medlem, står det videre.

I begrunnelsen for at det skulle gis fritak skrev blant annet Gilbert at han ville ha vanskeligheter for å ivareta oppgaven på grunn av anstrengt arbeidsprogram med regelmessig fravær grunnet internasjonal reisevirksomhet i tillegg til stillingen på UNN med vaktarbeid.

Les også: Aarbakke lover at dette løftet ikke er valgflesk

– Skal mye til

I ordfører Aarbakkes innstilling til neste kommunestyremøte, der vedtaket trolig vil bli endelig vedtatt, står det blant annet at Gilbert ikke oppfyller kommunelovens strenge bestemmelser for fritak. Ifølge kommuneloven må man blant annet ha «uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» for å få fritak eller at det foreligger «helt særskilte omstendigheter»,

– Mads Gilbert redegjør i sin søknad for at han vanskelig kan ivareta sin oppgave som kommunestyrerepresentant på grunn av hyppige utenlandsreiser og bundet tilstedeværelse på

UNN. Ut over dette fremgår det ingen særskilte omstendigheter som gjør at det å opprettholde vervet blir uforholdsmessig vanskelig eller belastende, står det i avslaget.

Men kommunen tror han vil kunne få fritak ved flere anledninger.

– Han har, i likhet med andre arbeidstakere, krav på fri fra arbeid i det omfang det er nødvendig for å delta i politiske

møter med mer. Av søknaden fremgår det ikke hvorvidt Gilbert har vært i dialog med arbeidsgiver for å redusere arbeidsbelastningen og reisevirksomheten. Han vil uansett ha krav på fri og tilrettelegging på jobb for å delta på politiske møter. Mads Gilbert er bosatt i Tromsø og har nærhet til kommunestyret og sin partigruppe. Han vil av den grunn ikke ha praktiske vansker med å komme seg til møter, står det til slutt i avslaget.