Vil ha omkamp om oppdrett

Fiskarlag og utviklingslag ber det nye kommunestyret omgjøre vedtaket om hvor det kan drives fiskeoppdrett. Fiskerne føler seg overkjørt av politikerne.

PROTESTERER: Cecilia Rockwell og Kurt Ludvigsen krever på vegne av fem fiskarlag omkamp om oppdrettslokaliteter. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

Det er det avgåtte kommunestyrets vedtak fra 30. september om regional kystsoneplan fiskerne vil ha omkamp om. I en felles uttalelse fra fiskere tilsluttet Tromsø, Hillesøy, Vengsøy, Ytre Kattfjord og Tromvik fiskarlag ber de om at vedtaket omgjøres for flere av områdene der det åpnes for oppdrett.

Skaper millionverdier

– Næringsstrategien har nettopp fiskeri som et satsingsområde. Det er derfor lite sammenheng med den næringsstrategiske tankegangen og vedtak gjort av byråd og kommunestyre når fiskere overkjøres, mener fiskarlagene.

I klagen de har sendt til kommunen viser de til at fiskerne utgjør knapt 0,5 prosent av Tromsøs befolkning, men skaper verdier for over 700 millioner kroner i 2015. De mener beslutningsgrunnlaget for kystsoneplanarbeidet bare har sett på fiskefeltene som geografiske områder, og ikke de økonomiske virkningene for fiskerne av å endre fiskefeltenes sammenheng.

– Fiskerne mener derfor det er grunnlag for å klage på kommunestyrets vedtak, da det vil få negative konsekvenser for et bestemt antall næringsutøvere som har hevd på bruken av fiskeriområdene, heter det i uttalelsen.

Store konsekvenser

Cecilia Rockwell har ført klagen i pennen på vegne av de lokale fiskarlagene. Hun mener plan- og bygningsloven åpner for at fiskerne kan be om ny behandling.

– Beslutningsgrunnlaget er ikke godt nok for at kommunestyret kunne fatte vedtak i en så viktig sak. Dersom vedtaket blir stående, vil det få alvorlige konsekvenser for dem som driver hjemmefiske og som har sine fiskefelt der det nå kan bli oppdrett, sier Rockwell.

Kurt Ludvigsen i Hillesøy fiskarlag håper de nyvalgte politikerne er mer lydhøre overfor fiskerne, og tar mer miljøhensyn.

– Det nye kommunestyret er mer profilert på miljø og ikke så blendet av penger og at oppdrett er fremtiden. Oppdrett fører med seg forurensning. Vi er der fisken er, og når det kommer oppdrett på de samme plassene, blir vi fortrengt, sier Ludvigsen.

Lokallagene mener kommunestyrets vedtak viser manglende kunnskaper om fiskerinæringen og den kulturelle rollen den spiller langs kysten.

«Tromsømarka» til sjøs

Også hovedstyret for utviklingslagene sammen med Brensholmen og Sommarøy utviklingslag, Vengsøy utviklingslag og Tromvik utviklingslag har klaget på kommunestyrevedtaket. De vil ha omgjort vedtaket som omfatter områdene Ytter-Vengsøy og Brensholmen.

– Sjøen og sjøarealene er vårt «Tromsømarka», med lange tradisjoner i fiske og friluftsliv. Vi ønsker og har behov for disse områdene, og henstiller til kommunestyret å omgjøre områdene fra akvakultur til fiske og friluftsliv, heter det i klagen.