Avdekket kadaverdeponi ved drikkevannskilde

Flere dyrekadaver er deponert i jordmasser like ved en drikkevannskilde i Movika.

KNOKLER: Flere beinrester og knokler ligger godt synlig ved deponiet på det inngjerdede beitearealet. Foto: Privat 

BEGRAVD: I jordmassene ligger flere dyr begravd. 

nyheter

MOVIKA: Etter en bekymringsmelding fra representanter i Movikafeltets velforening gjennomførte Mattilsynet en inspeksjon i Movika 4. november i år. Under befaringen av nedslagsfeltet til drikkevannskilden til husstander i Movikafeltet ble det avdekket et kadaverdeponi på inngjerdet beiteareal.

Risiko for vannkilden

I sin tilsynsrapport skriver Mattilsynet at arealet drenerer ned i en bekkekilde med to brønner som forsyner husstander i Movikafeltet med urenset vann. Det foreligger derfor risiko for at vannkilden er forurenset og at vannet ikke er hygienisk betryggende.

Under inspeksjonen observerte Mattilsynet blant annet deponert kadaver av døde dyr i jordmassene.

Et par meter nedenfor deponiet, som er innenfor inngjerdet beiteområde i Movika, ligger en privat drikkevannskilde. I Mattilsynets rapport viser de til at avrenningen fra deponiet drenerer ned i bekkekilden som forsyner flere husstander i området med vann.

Forurensning

Ifølge Mattilsynet er kadavrene deponert nær drikkevannskilden, og at mye nedbør den siste tiden underbygger tilsynets vurdering om at det er risiko for at kilden er forurenset.

Mattilsynet opplyser i rapporten at dyr eller deler av dyr som dør på annen måte enn ved slakting for konsum, skal avhendes til anlegg godkjent for bearbeiding av dette.

Kadaver av selvdøde dyr kan ikke deponeres lokalt annet enn i områder definert som fjerntliggende strøk. Tilsynet peker her på at Movika ikke er definert som fjerntliggende strøk og at kadaver derfor må fjernes og leveres til godkjent mottak, som i dette tilfellet er Norsk Proteins anlegg i Balsfjord.

Svært alvorlig

Mattilsynet skriver i sin rapport at de vurderer regelbruddet som svært alvorlig, og har derfor fattet hastevedtak for å sikre umiddelbar gjennomføring av vedtaket.

Kadavrene som ligger i deponimassen må være fjernet fra nedslagsfeltet innen fristen 13. november.