Dette er fylkesrådets samferdsels-forslag

Fylkesrådet foreslår flere tiltak for å bedre samferdselen i fylket. Flere av forslagene retter seg mot Tromsø.

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

I budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019, som fylkesrådet la fram tirsdag, framkom det flere forslag til samferdselstiltak som vil ha betydning for Tromsø.

I en pressemelding skriver fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp), at økonomien for fylkeskommunen kommer til å være stram framover, blant annet som en følge av regjeringens endring av inntektssystemet, som ved full effekt vil gi 90 millioner mindre til båt- og fergedrift i Troms i 2019. Også et etterslep på fylkesvegnettet påvirker budsjettet og økonomiplanen.

Les debattinnlegget: Krav om nasjonalt etterslepsløft på fylkesveiene!

- Til tross for et stramt budsjett og de store utfordringene dette medfører, er det viktige lyspunkter i Fylkesrådets forslag til budsjett for 2016 knyttet til samferdsel. Dette er tiltak som det for fylkesrådet har vært viktig å prioritere, sier Prestbakmo i meldingen.

De forslagene som er, eller kan være, aktuelle for Tromsø er følgende:

* Fv 91 Ullsfjordforbindelsen, Lyngen og Tromsø kommuner.

"Planlegging Ullsfjordforbindelsen ligger inne i budsjett 2016 med 7 mill. kroner, i tillegg kommer kommunal andel Lyngen og Tromsø Kommuner."

* Senjafergene; Gryllefjord – Andenes og Botnhamn – Brensholmen, Torsken, Lenvik og Tromsø, samt Andøy i Nordland.

"Det er i budsjettet for 2016 satt av en ramme på 5,14 mill. kroner til kjøp av fergeruter på sambandene Brensholmen – Botnhamn og Andenes – Gryllefjord for sommersesongen 2016. Anbudskonkurransen om driften vil bli gjennomført i løpet av januar 2016 og vil danne grunnlaget for driften i sommersesongen 2016, på lik linje med 2015. Arbeidet med ambisjon om fremtidig helårssamband Botnhamn – Brensholmen pågår, men en har ikke nødvendige avklaringer."

* Belønningsordningen, Tromsø kommune

"Avtale om å delta i belønningsordningen ble inngått mellom Samferdselsdepartementet, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune i august 2015. Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Belønningsordningen fortsetter med kollektivrelaterte tiltak i Tromsø på 60 millioner i 2016 administrert av Troms Fylkeskommune."

* Transportnett Tromsø, med ny Kvaløyforbindelse Fv 862 og Tverrforbindelse Rv 862, Tromsø kommune

"Kommunedelplan er sendt ut på høring. Videre avklaringer her, sammen med øvrige delprosjekter vil lede fram mot nødvendige avklaringer i forhold til mulighet for framtidig bymiljøavtale, der viktig grep er knyttet til å få flere til å øke gange og sykkel, og kollektiv sin andel av trafikken i Tromsø."

* Etterslep/utbedring bruer, flere kommuner

"28 mill. kroner er foreslått til utbedring av bruer i Troms i 2016."

* Oppgradering av tunneler, flere kommuner

"77 mill. kroner er foreslått til oppgradering av tunneler i Troms i 2016"

* Dekkelegging fylkesveier, flere kommuner

"75 millioner eks. mva. avsatt til asfaltering/reasfaltering i 2016, hvilke strekninger avklares i asfaltprogrammet som legges fram som vanlig i løpet av 1. kvartal hvert år. Dette er en del av samlet ramme for drift og vedlikehold (sommer og vinter) av 3.000 km. fylkesveg i 2016 på 538 millioner."

* Kollektivplan for Troms, hele fylket

"Forslag til kollektivplan for Troms sendes ut på høring rundt årskiftet 2015/2016 og skal behandles i fylkestinget i mars 2016. Viktige premisser som vil legge grunnlaget for kommende anbudsrunder på buss, båt og ferge i hele fylket de nærmeste årene vil her bli vedtatt av fylkestinget."

Endelig budsjett og økonomiplan skal vedtas i desember av fylkestinget.