Kommunebudsjettet

Vil vente med å si ja til badeland

Tromsøbadet på Templarheimen vil ikke bli endelig vedtatt før tidligst neste vår.

MÅ VENTE: Tallene for nytt Tromsøbad er såpass usikre at byrådet ikke tror at det kan besluttes før til neste år om det skal bygges eller ei. 

nyheter

RÅDHUSET: Det er en av konklusjonene etter at byrådet la fram sitt forslag til investeringsbudsjett torsdag.

I budsjettet for 2016 og økonomiplanen for de påfølgende tre årene ligger det an til investeringer for til sammen over fire milliarder kroner.

Den største investeringen er nytt Otium i Tromsdalen som er beregnet til å koste 743 millioner kroner. Der har Tromsø-selskapet Econor allerede fått i oppdrag å bygge det nye eldresenteret.

Usikre tall

Nest største investering er Tromsøbadet på Templarheimen – som er anslått til å koste 690 millioner kroner. Av dette regner byrådet med at cirka 400 millioner må finansieres med egne låneopptak, resten tror man vil komme fra momskompensasjon, RDA-midler og tippemidler.

Summen er imidlertid langt fra sikker.

– Det er mye uklarheter knyttet til hvilke kostnader vi kan få for eksempelvis grunnarbeid. Det pågår prøvegravinger akkurat nå og det er avdekket en del vanskelige grunnforhold på Templarhheimen, sier finansbyråd Jens Ingvald Olsen.

Det er blant annet funnet en god del myr på tomta der Tromsøbadet skal bygges – og før omfanget av dette er på det rene er det vanskelig å beregne hva grunnarbeidet vil koste.

Vanskelige grunnforhold

– Ut fra den informasjonen vi har i dag vil det være mulig å bygge badet for 617 millioner kroner, men det er som sagt knyttet usikkerhet til tallene, sier Olsen.

Et annet forhold som gjør de økonomiske prognosene vanskelige å tallfeste er presset på byggesektoren. Stat, fylke og privat bygging legger beslag på store deler av entreprenørkapasiteten i Tromsø – og i dag er det vanskelig å få entreprenører til å sende inn anbud på kommunale arbeider.

– Til og med til store prosjekter må man ty til både andre- og tredjegangs utlysning av anbudene – og ikke engang det lokker entreprenørene. Da vi ville bygge helsehus til nesten en kvarts milliard var det bare én entreprenør som leverte anbud, sier Olsen.

Samspill kommune-entreprenør

For å skaffe seg best mulig oversikt over hvilke problemer som kan oppstå i byggefasen av et badeland – og hvilke kostnader som kan komme – kartlegger kommunen og entreprenøren Peab forutsetningene for bygging.

– Vi ser på mulige effektiviseringer og prisreduksjoner for badet, og dette vil neppe være ferdig før etter nyår, sier byrådsleder Kristin Røymo.

Byrådet vil derfor vente med å legge fram sak for et såkalt finansieringsvedtak.

– Kommunestyret skal få ta stilling til dette når vi har fått rapport fra den såkalte samspillsfasen. Da vil det blir skrevet endelig kontrakt om utbygging, sier Røymo.