Natalia Olsen tapte søksmålet mot staten:

Må ut med 200.000

En av meddommerne i saken Natalia Olsen reiste mot staten, ville gi henne erstatning. De to andre ga motparten medhold og ila tromsøkvinnen saksomkostninger.

tapte: Natalia Olsen tapte rettstvisten mot Staten. Her sammen med sin prosessfullmektig, advokat Kari Breirem. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

TINGHUSET: Meddommer Tor Inge Hoaas mente at det foreligger gjengjeldelser i denne saken. Derfor ville han gi Olsen 65.000 kroner i oppreisning, men at staten skulle frifinnes hva angår kravet om erstatning. I retten ble det lagt ned en påstand om en utbetaling på inntil 250.000 kroner.

Kritikkverdige forhold

Tromsøkvinnen valgte å varsle om flere kritikkverdige forhold fra fylkesdirektør Stein Rudaa sin side. I ettertid hevder Olsen at hun ble utsatt for gjengjeldelse og valgte å gå rettens vei for å opplyse saken.

Meddommeren la til grunn at Natalia Olsen over lang tid observerte en svært negativ utvikling i arbeidsmiljøet på fylkeskontoret. Både i stevningen og i sin forklaring trakk saksøker fram en fryktkultur, redsel, taushet og frykt for represalier.

Hver for seg

Meddommer Hoaas understreker i sin begrunnelse at hver for seg er ikke hendelsene å betrakte som gjengjeldelse. Men samlet sett er det ikke tvil om at Olsen har fått merke at hun varslet om uregelmessigheter på arbeidsplassen.

Rettens flertall

Dommer Markus Leistad og meddommer Åshild Bendiktsen konkluderte med at Natalia Olsen ikke har gitt retten et godt nok bilde av konkrete hendelser som kan utgjøre bevis på gjengjeldelse. De anførslene som er fremlagt – blant andre fratakelse av arbeidsoppgaver, trussel om oppsigelse, mobbing, trakassering og trusler generelt – blir betegnet som diffuse.

Vanskelig å finne spor

Rettens flertall konkluderer med at det er vanskelig å finne spor av gjengjeldelse i det som er fremlagt. Derfor kan verken staten, Stein Rudaa eller øvrige kolleger beskyldes for det.

Videre blir det presisert at Natalia Olsen har krevd erstatning for økonomisk tap uten å ha dokumentert det. Det foreligger heller ikke noen redegjørelse for ansvarsgrunnlaget og årsakssammenheng.

Tapet i tingretten innebærer at Natalia Olsen må dekke egne og statens saksomkostninger som i sistnevnte tilfelle alene beløper seg til 198.280 kroner.

  • Les bakgrunnen for saken:

 Nav-tillitsvalgt: - Frykten lyste i øynene til flere ansatte

– Jeg fikk helseplager av mobbingen til Rudaa

Krever millionerstatning

 - Nav-direktøren var kjent for trakassering