Opphever kaosvedtak i kommunestyret

Etter at Fylkesmannen opphevet kommunestyrets vedtak om kommuneplanens arealdel kan ikke byrådet si når ny plan vedtas.

RYDDEJOBB: Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (fra venstre), ordfører Jarle Aarbakke og byrådsleder Kristin Røymo sier de har en ryddejobb foran seg før kommuneplanens arealdel for 2015-2026 kan legges fram på nytt.   Foto: Kjetil Vik

nyheter

Kommunestyrets vedtak 26. august om ny arealplan for de neste ti årene er ugyldig og må vedtas på nytt. Det er Fylkesmannens konklusjon etter at både SV og Rødt klaget på vedtaket. SV mente at mange i kommunestyret ikke visste hva de stemte over og at det var kommet inn så mange endringer og benkeforslag at det endte i kaos.

Ryddejobb for byrådet

– Saken var på tidspunktet for kommunestyrets behandling ikke godt nok opplyst til at gyldig vedtak kunne treffes, konkluderer Fylkesmnannen og ber kommune behandle arealplanen på nytt.

Inntil ny plan er vedtatt, er det den gamle kommuneplanen som gjelder. Når ny plan foreligger, kan ikke byrådet si.

– Vi må fremme ny sak for kommunestyret i 2016, sier ordfører Jarle Aarbakke.

I følge byrådslederen vil de fremme ny arealplan i løpet av 2016.

– Det blir en ryddejobb bor byrådet. Vi må skaffe oss oversikt hvilke konsekvener dette får for enkeltpersoner og byen som sådan, sier byrådsleder Kristin Røymo (Ap).

Byrådet ser svært alvorlig på at den nye arealplanen ikke er lovlig og mener det er et resultat av hastverksarbeid fra det forrige byrådet.

– Dette kan få følger for mannge enkeltpersoner og bedrifter som har gjort foreberedende arbeid. Det var dette vi fryktet da vi fikk saken til behandling 26. august. Vi anbefalte utsettelse i én måned sånn at kommunestyret kjente bedre til konsekvensene av vedtaket, sier byrådsleder Kristin Røymo.

Aldri skjedd før

I Fylkesmannens opphevelse av vedtaket viser til at det forelå innsigelser fra berørte statlige og regionale sektormyndigheter, som i svært liten grad var redegjort for og vurdert i saksfremlegget til kommunestyret.

– Dette er i strid med lovfastsatte krav i plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling, mener Fylkesmannen.

At Fylkesmannen opphever kommuneplanens arealdel på bakgrunn av en lovlighetskontroll, er høyst uvanlig.

– Jeg kan ikke huske at vi tidligere har opphevet et vedtak som gjelder kommuneplanens arealdel gjennom en lovlighetskontroll. I vedtaket har vi pekt på flere feil og mangler ved saksbehandlingen. Det gjelder innsigelser som ikke er behandlet i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, flere uklarheter rundt voteringen av de 80 endringsforslagene som forelå og krav om at planvedtak skal være klart og entydig. I slike komplekse saker er god samhandling mellom administrativt og politisk nivå viktig, sier kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen hos Fylkesmannen i Troms.

Frykter ikke søksmål

Fylkesmannen mener manglene ved vedtaket kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, og at vedtaket må oppheves som ugyldig.

– Dette på tross av de faktiske og rettslige konsekvenser en slik opphevelse vil medføre, heter det Fylkesmannens vedtak.

Byråd for byutvikling leser vedtaket som knallhard kraftig kritikk til møteledelsen i kommunestyret. Om dette får rettslige følger, kan hun ikke si.

– Vi kan ikke utelukke søksmål, men vi kan heller ikke bekrefte om vi er satt i en situasjon hvor vi er gjenstand for erstatningssøksmål, sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap).

Opphevelsen av kommunestyrevedtaket fører heller ikke til full stopp i byggeprosjektene.

– Vi har retningslinjer og rammer i den forrige arealplanen, til vi har ny, gyldig plan på plass, sier Kristin Røymo.