Kamp om kvadratmeter for nytt museumsbygg

UiT-Norges arktiske universitet håper det nye museumsbygget kommer på neste års statsbudsjett, men frykter de må redusere størrelsen for mye.

AREALKAMP: Bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso på UiT jobber for nybygget til Tromsø Museum blir størst mulig. Foto: Siv Eli Vuolab 

FLYTTES: Siden 1961 har Tromsø Museum hatt tilhold i Folkeparken på Sør-Tromsøya, nå er det klart at et nybygg kommer i sentrum. Foto: Lars Åke Andersen 

nyheter

Etter at regjeringen nylig ga klarsignal for at et nybygg til Tromsø Museum lokaliseres i sentrum, har universitet startet prosessen fram mot et endelig byggevedtak.

Det er langt fra sikkert at det nye museet blir på de 27.000 kvadratmeterne universitetet selv ønsker seg.

Les mer: Regjeringen vil ha museum i sentrum

Trinnvis utbygging

– Etter at regjeringen pekte på sentrum har vi startet jobben med arealdelen for å prøve og jobbe den ned i størrelse. Arealet i seg selv representerer en kostnad, og vi må i samarbeid med Kunnskapsdepartementet se hva konseptvalgutredningen og kvalitetssikringsrapporten sier, sier bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso på UiT.

Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for fasiliteter for Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Her anbefales det en trinnvis utbygging hvor man starter med å oppfylle behov for plass til dagens samling, og deretter kritisk vurderer samlingen med tanke på bevaringsverdighet.

– Det bør allerede nå settes av tilstrekkelig tomteareal til fremtidig utvidelse. Lokalisering i sentrum forutsetter at minst et av de aktuelle tomtealternativene kan realiseres innen rimelig tid, heter det i utredningen.

– Vi håper på minst mulig kutt i arealene. Å bygge ut i to faser med utgangspunkt i dagens behov, er et konsept vi ikke er spesielt interessert i. Vi er enige med utredningen om at samlokalisering av utstillings- og magasinbiten er viktig, vi er uenige om størrelsen, sier Loso.

Les mer: UiT-rektor frykter ekstrakostnader for sentrumsmuseum

Plass til blåhval

Han kan ikke tallfeste antall kvadratmeter de kommer til å lande på. Prosessen fram til det første spadestikket er fortsatt lang.

– Vi må kvalitetssikre tallene, et arbeid jeg håper vi er ferdig med i løpet av mars. Konklusjonen skal tilbake til regjeringen for avklaring. Det er Statsbygg som kjører selve byggeprosessen. Det er klart at nybygget må inn på statsbudsjettet.

Selv om de må kutte i arealet, håper han det blir plass til blåhvalskjelettet museet eier.

– Det kommer til å ta plass, men det er viktig for museumsbesøket. Det vil føre til økte besøkstall, på samme måte som vikingskipene på Bygdøy.

Nybygget, som skal både romme utstillingsarealer, magasiner, forskning og administrasjon, har en kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner. Det inkluderer tomtekostnader.

Les mer: Museumsdirektøren er skuffet

Stort byggeprosjekt

Kommunen har spilt inn tre tomtealternativer; verftstomta (privat), Aker Solution-tomta og ei sjøtomt utenfor HT (begge kommunale). I tillegg har Eiendomsspar og Mack lansert de gamle Mack-lokalene ved Strandveien som museumsalternativ.

– UiT er svært opptatt av at tomteprisen ikke går ut over finansieringen av nytt museumsbygg.

For universitetet er nytt museumsbygg et stort byggeprosjekt sammenlignet med tidligere utbygginger.

– Det er kjempestort. Med tanke på volum er det like stort som det planlagte MH 2-bygget og det nye teknologibygget til sammen, sier bygg- og eiendomsdirektør Erland Loso.