Disse politikerne har full kontroll på pengesekken

Troms fylkeskommunes foreløpige regnskap for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på nesten 60 millioner kroner.

FORNØYD: Tidligere fylkesrådsleder Line Fusdahl mener det foreløpige regnskapet til fylkeskommunen viser at god kontroll på økonomien.  Foto: Tom Benjaminsen

UVANLIG: Fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen sier det ikke er vanlig at regnskapet legges fram så tidlig som i februar.   Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

Fylkeshuset: Tallene går fram av oversikten fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen (KrF) har utarbeidet etter at tidligere fylkesråd Line Fusdahl (H) i februar ba om at Troms fylkeskommunens foreløpige regnskapstall for 2015 ble offentliggjort.

– Mitt spørsmål er – hvorfor er ikke tallene offentliggjort? Fristen for avleggelse av regnskap var 16. februar og jeg ber om innsyn i de regnskapsdokumenter som er oversendt til revisjon, het det i innsynsbegjæringen til Fusdahl.

LES OGSÅ: Byrådet innrømmer pressemelding-blemme om regnskapet

God styring

Nå har hun fått svar. At driftsregnskapet for 2015 for fylkeskommunen ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 59,457 millioner kroner, gleder eks-fylkesrådslederen.

– Det viser god økonomistyring gjennom fjoråret og et tegn på at vi hadde kontroll. Det er greit å få det bekreftet, sier Line Fusdahl.

– Det er ikke vanlig at fylkeskommunen går ut med foreløpige regnskapstall i februar. Vi er fortsatt i en prosess hvor etatene skriver mer detaljerte avviksforklaringer, før regnskapet skal til revisjon og behandles av fylkestinget i juni. Det må tas høyde at dette er et foreløpig regnskap, sier fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen.

LES OGSÅ: Valgforsker slakter byrådets regnskapsrot

Forsinkelser

Regnskapsoversikten for 2015 viser avvikene for alle de fylkeskommunale sektorene. På fagsektorene var det et mindreforbruk på 24 millioner kroner, som tilsvarer under én prosent av nettobudsjettet. Mindreforbruket er størst for utdanningssektoren, med 15,5 millioner kroner. På samferdsel er mindreforbruket ni millioner kroner.

Årsaken til mindreforbruket på utdanning forklares med forsinkelser knyttet til prosjekter og anskaffelser, og på samferdsel med forsinkelser med igangsetting av opprustingen av Kvalsundtunnelen i 2015.

Høyere enn forutsatt

– Det er ingen store avvik. Det er utdanning og samferdsel som står for mesteparten av mindreforbruket, det skyldes forsinkelser i prosjekter som forskyver kostnadene til et annet regnskapsår. Mindreforbruket er lite med tanke på at det totale budsjettet for Troms fylkeskommune er på 2,7 milliarder kroner, sier Kristiansen.

Av svaret på innsynsbegjæringen til Fusdahl går det fram at høyere skatteinngang, lavere renteutgifter og høyere renteinntekter enn det som var lagt til grunn, samt ubrukte midler avsatt til lønnsvekst, er grunnen til merinntekt/mindreutgift på 35 millioner kroner på sektorovergripende budsjettposter.

LES OGSÅ: Røymo ble advart av rådgiver om regnskapspressemelding