Avdekket lovbrudd ved barneverntjenesten

Etter tilsyn hos barneverntjenesten i Tromsø kommune avdekket Fylkesmannen i Troms flere lovbrudd.

Gjennom tilsynet har Fylkesmannen identifisert to lovbrudd hos barnevernstjenesten. 

Byråd for oppvekst og utdanning, Brage Larsen Sollund, mener det viktigste nå er at kommunen tar ansvar, setter barna først og ordner opp. 

nyheter

Dette kommer frem i møtet som ble avholdt med kommunen i dag, skriver Fylkesmannen i Troms i en pressemelding fredag formiddag.

- Barneverntjenesten har ikke alltid dokumentert at de har foretatt nødvendige undersøkelser rundt barnas omsorgssituasjon. Derfor vet vi heller ikke om beslutninger om henleggelse er gjort på et forsvarlig grunnlag, sier utdanningsdirektør Hilde Bremnes hos Fylkesmannen i Troms.

To lovbrudd

Det var i januar Fylkesmannen i Troms åpnet tilsyn ved barnevernstjenesten i Tromsø, etter påstander i media om uforsvarlig håndtering av undersøkelsessaker, sammenholdt med at rapportene fra barneverntjenesten viste en betydelig og markant reduksjon i antall fristbrudd.

Det er avdekket for dårlige undersøkelser, manglende tiltak og svikt i rutiner.

Gjennom tilsynet har Fylkesmannen identifisert to lovbrudd hos barnevernstjenesten. Fylkesmannen mener blant annet at kommunen ikke har dokumentert at det er gjort forsvarlige barnevernundersøkelser i alle saker.

Det andre lovbruddet handler om at barnevernet ikke har gitt barn hjelpetiltak innen rimelig tid, i tilfeller der de har konkludert med at tiltak er nødvendig.

LES OGSÅ: Enhetsleder i barneverntjenesten trekker seg med umiddelbar virkning

God samarbeidsvilje

Bremnes mener kommunen har vist god samarbeidsvilje etter at det ble klart at Fylkesmannen i Troms skulle føre tilsyn.

- Vi har hatt god dialog med Tromsø kommune og barnevernstjenesten gjennom hele denne prosessen. Kommunen har nå to uker på seg til å kommentere våre funn, før vi konkluderer endelig, sier Bremnes i pressemeldingen

Konklusjonen som fylkesmannen foreløpig har foretatt, er basert på blant annet stikkprøver av til sammen 40 saker som ble behandlet av barnevernet i Tromsø de fem siste månedene i fjor. I 19 av sakene peker fylkesmannen på svikt. I tre av sakene kreves strakstiltak. I disse har barnevernet begynt arbeidet.

Gjennomgår hele tjenesten

Byrådsleder Kristin Røymo og byråd for oppvekst og utdanning, Brage Larsen Sollund, ble informert om konklusjonen etter tilsynet i et sluttmøte hos kommunen i dag.

– Fylkesmannen peker på svært alvorlige forhold i tjenesten. Det viktigste nå er at vi tar ansvar, setter barna først og ordner opp. Det skal vi gjøre ved å gjennomgå hele tjenesten og sette inn nødvendige tiltak, slik at barnas rettssikkerhet og behov ivaretas på en best mulig måte. Vi må umiddelbart sørge for at det blir gjort gode undersøkelser i hver enkelt sak, og følge opp med tiltak der dette ikke er gjort, sier Sollund i en pressemelding som kommunen selv har sendt ut.

Også kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Kari Henriksen, ser med alvor på lovbruddene som er avdekket.

– Det dreier seg gjennomgående om systemsvikt. Vi tar nødvendige grep for å rette opp dette så raskt som mulig. Jeg er opptatt at vi har faglig god kvalitet i det arbeidet vi gjør. Det er mitt ansvar som leder å sikre at dette skjer, og jeg vet at de ansatte i tjenesten vil bidra til dette viktige arbeidet, sier Henriksen.

De ansatte i barnevernet ble orientert om rapporten i et eget møte i formiddag.

– Vi skal gjennomgå hele tjenesten. Dette for å sikre at barn får rett hjelp til rett tid. Noe av det som må ses på er organisering, fullmakter, arbeidsprosesser, internkontroll, ledelse, dimensjonering og kompetansen, sier konstituert leder i barnevernet, Aina Isaksen.