Slik vil de bruke de nye lærerne

Byrådet vil styrke opplæringen til de eldste elevene i grunnskolen.

FORNØYD: Byråd får oppvekst, utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund, er godt fornøyd med byrådets vedtak om å styrke opplæringen ved ungdomsskolene og på 5. og 7. trinn.  Foto: Lars Johnsen

nyheter

Torsdag vedtok et enstemmig byråd at de 40 nye lærerstillingene i Tromsø kommune skal brukes til å styrke 5. til 7. trinn og ungdomstrinnet. Saken skal behandles i kommunestyret 30. mars.

Innvilget 56 millioner

Kommunestyret besluttet 16. desember i fjor at det skal legges fram en faglig utredning på hvordan 40 nye lærere i Tromsø-skolen best kan komme til nytte for å styrke lese-, skrive- og regneopplæringen. Det er i kommunens langtidsbudsjett innvilget til sammen 56 millioner til nye lærerstillinger – ti stillinger hvert år fra og med i år.

Byrådets forslag legger til rette for en opptrappingsplan der skolene tildeles midler i forhold til elevtall. Selve tildelingen vil kommunen stå for, mens det blir opp til hver enkelt skole å vurdere hvordan de best kan bruke ressursene. Kommunens fagavdeling vil i tillegg kunne bistå skolene med veiledning.

Styrker ungdomstrinnet

Da Tromsø kommune allerede har styrket opplæringen på 1.–4. trinn, mener byrådet at en styrking av 5. til 7. trinn og ungdomstrinnet er mest hensiktsmessig bruk av de nye stillingene.

I forslaget legges det opp til at de nye lærerne fordeles jevnt mellom 5. til 7. trinn og ungdomstrinnet, mens man de neste tre årene kun styrker barneskolene, da inkludert en økning på 12 lærere på 1. til 4. trinn.

LES OGSÅ: Nesten en fjerdedel av lærerne i tromsøskolen er midlertidig ansatt

Flytter tre stillinger

I fagnotatet byrådet bygger forslaget sitt på er det i tillegg foreslått at tre av de 40 nye stillingene gjøres til ressurslærerstillinger knyttet til fagavdelingen i kommunen. Disse skal bistå skoleledelsen og lærere i arbeidet med klasseledelse og grunnleggende ferdigheter for bedre tilpasset opplæring.

Byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund, foreslo imidlertid under byrådsmøtet å innarbeide disse tre stillingene som en del av økonomiplanarbeidet, og heller opprette tre ordinære lærerstillinger. Noe som ble vedtatt.

– Vi gikk til valg på at det skulle opprettes 40 nye lærerstillinger, ikke 37. Jeg tror Tromsøs befolkning heller vil ha de nye ressursene ute på skolene enn på rådhuset, sier Sollund til iTromsø.

Han er imidlertid klar på at ressurslærere er et viktig tiltak for å styrke Tromsø-skolen.

20 nye lærere i år

Allerede til høsten vil kommunen ansette 20 nye lærere, ti av dem som en del av budsjettvedtaket i desember og ti som en del av en forskningsprosjekt Tromsø kommune deltar i.

– Vi ser at økt lærertetthet forbedrer resultatene og karakterene blir bedre. Dette er utrolig godt nytt for skolene, sier Sollund.

LES DEBATTINLEGGET: "Gledelig krafttak for skolene i Tromsø"