Mener barnehagen ikke har godt nok tilbud

Flere tilsyn ved Workinnmarka barnehage har de siste årene ført til flere avvik og merknader. Kommunen lukket saken mot barnehagen i januar, på tross av at det konkluderes med «stort forbedringspotensial i barnehagens arbeid og ledelse».

TILSYN: Workinnmarka barnehage har de siste årene fått flere merknader etter tilsyn. Saken mot barnehagen ble avsluttet fra kommunens side, og havnet hos Fylkesmannen da en mor i barnehagen klaget på beslutningen. Foto: Lars Åke Andersen 

nyheter

I oktober 2014 gjennomførte kommunen tilsyn i Workinnmarka barnehage etter en henvendelse fra en foresatt i barnehagen. Under tilsynet ble det konstatert avvik fra myndighetens krav.

I tilsynsrapporten fremkommer det blant annet at rutiner for vernerunder inne og ute ikke fungerer i henhold til forskrift om miljørettet helsevern (...), at virksomheten ikke har rutine for håndtering av uønsket adferd og mobbing, og at virksomheten ikke har rutiner for å håndterte ulykkes- og faresituasjoner. I rapporten påpekes det også at uteområdet er uoversiktlig.

LES OGSÅ: Vil redde distriktsbarnehagen ved å flytte ut i lavvo

Nytt tilsyn

Kommunen gjennomførte et nytt tilsyn i barnehagen i november i fjor, og i rapporten etter tilsynet fremkommer det fortsatt flere merknader.

Flere av merknadene går på ledelsen i barnehagen. Det påpekes her at ledelsen må ivareta foreldrenes behov slik at de kan oppleve trygghet på at barna blir ivaretatt. Det konkluderes også med at ledelsen oppfattes som utydelig og svak, og at ledelsen ikke har en klar målsetting for virksomheten. Videre står det i tilsynsrapporten merknader for at internkontrollsystemet er lite kjent blant ansatte og foreldre, og at systemet er utviklet «uten større involvering av ansatte og foreldre».

Videre står det i rapporten at miljøet i barnehagen oppleves som mer positivt enn det var under tilsynet i 2014, og at de ansatte samarbeider og kommuniserer mer positivt med både foreldre og hverandre.

I et brev sendt til barnehagen i januar konkluderes det med at noen foreldre viser misnøye med hvordan barna blir ivaretatt og hvordan foreldre blir fulgt opp.

Som følge av det siste tilsynet valgte kommunen likevel å lukke tilsynet mot barnehagen fordi det «er god utvikling på gang».

LES OGSÅ: Rekordmange får barnehageplass

Tilbake til kommunen

Den avgjørelsen har en mor i barnehagen klaget inn for Fylkesmannen. Fylkesmannen har som følge av dette sendt en bekymringsmelding til Tromsø kommune.

I bekymringsmeldingen skriver Fylkesmannen at kommunen har en dobbeltrolle som eier av kommunale barnehager og som barnehagemyndighet for både private og kommunale barnehager.

– Fylkesmannen har forståelse for at foreldre blir bekymret når barnehagen ikke drives forsvarlig og ikke oppfyller krav til barns trivsel i barnehagen. Det er viktig at foreldrene med sikkerhet vet at barna deres får et trygt og kvalitativt godt tilbud på dagtid, skriver Fylkesmannen i bekymringsmeldingen.

Fylkesmannen avslutter bekymringsmeldingen med at kommunen som barnehageeier må følge opp ledelsen ved barnehagen, og påse at barnehagen ivaretatt barnas psykososiale miljø og et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldre.

Saken ligger nå nok en gang hos kommunen, og Fylkesmannen har lukket saken.

Wenche Wilhelmsen, fagleder i barnehagen, ønsker ikke å kommentere saken. Hilde Dahl Djupnes, enhetsleder for Tromsøya Vest barnehager, sier det jobbes iherdig med merknadene som ble påpekt under det siste tilsynet.

– Disse merknadene går på kommunikasjon i barnehagen, tydelig ledelse, foreldre samarbeid og arbeid med å forankre verdiene i barnehagen. Vi er godt i gang med dette arbeidet, men arbeid som dette kan ta noe tid i personalgruppen, sier hun.