- Trusler som mulkt og oppsigelser bør komme langt ut i rekka av tiltak

Dette sier Rigmor Abrahamsen, rektor ved Solneset skole, om mobbing.

Solneset skole  Foto: Ronald Johansen

nyheter

LES OGSÅ: Dette svarer Tromsø-rektorene om mobbing.

- I hvilken grad anser du mobbing som et problem på skolen?

Alle hendelser som omfatter krenkelse og mobbing av andre elever er uønsket atferd, og dermed noe skolens ansatte skal gripe tak i. Det er mange utfordringer knyttet til dette. Vi er en Zeroskole, og det betyr at vi skal forebygge og avdekke mobbing så snart vi får mistanke om at noe skjer. På vår skole anser vi det forebyggende arbeidet som viktig. Det er her vi legger grunnlag for et godt elevmiljø, noe vår opplevelse, og resultater på elevundersøkelser, klassetrivsel.no og den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen bekrefter at vi har.    

Når vi blir oppmerksom på at mobbing eller krenkelser foregår, enten det er skolens ansatte, eleven selv, foreldre eller andre som varsler, inntrer vår undersøkelseplikt. Å undersøke mobbing / trakassering der fysisk utøvelse av aggressive handlinger inngår, er i utgangspunktet enkelt. Der mobbingen består av blikk, verbalbruk etc er det større utfordringer knyttet til å avdekke hva som skjer. Vi har imidlertid faste prosedyrer for hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Når vi har et dekkende bilde av situasjonen lages et forpliktende enkeltvedtak til henholdsvis den som blir mobbet og mobber. Dette sier noe om de særskilte tiltak som iverksettes overfor begge parter.

- Hvilke tiltak mener du bør iverksettes fra lokale/nasjonale myndigheter for at det skal bli lettere for skolen å håndtere mobbing?

Dersom lokale/ nasjonale myndigheter skal satse på tiltak som virker, er det innlysende fra vårt perspektiv at satsingen bør komme der barna faktisk oppholder seg, i skolen. Trusler som mulkt, oppsigelser etc. bør komme langt ut i rekka av tiltak. Kunnskapsministeren bør kanalisere økte ressurser til skolen slik at skolene har rom, tid og kompetanse til å håndtere saker knyttet til skolemiljøet.  Det skjer mer mobbing på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. Da er det fra vårt perspektiv viktigere å erkjenne at lærere på barnetrinnet har for stor leseplikt samtidig som barnetrinnet ikke tildeles ressurser til sosiallærertjeneste. Å tilføre ressurser her er etter vårt skjønn det viktigste grepet ministeren kan ta. I tillegg er det viktig med fokus og opplæring i avdekking og håndtering av mobbing. Staten har selv, gjennom UDIR, en avtale med Læringsmiljøsenteret i Stavanger om opplæring i norske kommuner. Dette er et tiltak som Skoleministeren kanskje bør fremsnakke framfor å dyktiggjøre Fylkesmannen i avdekking og sanksjonering.