Vil ha felles oppfølgingssystem

Dette sier Jon Halvdan Lenning, rektor ved Mortensnes skole, om mobbing.

Mortensnes skole er brukt som eksempel i ny utredning om fremtidens skole.   Foto: Marius Fiskum

nyheter

LES OGSÅ: Dette svarer Tromsø-rektorene om mobbing.

- I hvilken grad anser du mobbing som et problem på skolen?

- Mortensnes skole jobber kontinuerlig for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.

Til tross for at både ansatte og foreldre jobber godt for å skape et godt læringsmiljø hender det dessverre at det er barn som opplever å ikke ha det bra på skolen. Når et barn opplever å bli mobbet er det et problem som skolen har ansvar for å gjøre noe med. Ved vår skole blir det i slike saker fattet enkeltvedtak for å sikre at saken håndteres i tråd med de lover og retningslinjer som gis i Opplæringslovens §9a. For at vi skal kunne lykkes i dette arbeidet jobber vi spesielt med følgende momenter:

  • Trygge eleven som er mobbet på at mobbingen skal stoppes.
  • Informere involverte foreldre om hva som gjøres og diskutere med dem hva de eventuelt kan bidra med.
  • Det gjennomføres stoppsamtaler med mobber/mobberne – og det gjøres skriftlig avtale med dem i forhold til hva som er forventet atferd og hva som er konsekvens hvis avtalen brytes.
  • Både eleven som blir mobbet og mobber følges opp med individuelle samtaler med lærer så lenge det ansees som nødvendig.

I forebyggingsarbeidet har skolen mange strategier. Noen av disse går på å bygge gode relasjoner mellom elevene gjennom felles aktiviteter som Trivselslederprogrammet, felles samlinger, vennebenk i skolegården og mye annet. Gjennom foreldresamarbeidet har skolen i samarbeid med FAU innført at alle klasser skal ha vennegrupper der elevene møtes til felles lavterskelaktiviteter i regi av foreldrene. De voksne i skolen jobber kontinuerlig med å bli bedre i forhold til klasseledelse som betyr mye i forhold til å lære barn gode rutiner og holdninger til skolen og hverandre.

- Hvilke tiltak mener du bør iverksettes fra lokale/nasjonale myndigheter for at det skal bli lettere for skolen å håndtere mobbing?

Her er noen forslag til tiltak / endringer:

  1. Hver skole sin ressursperson. Det bør sikres både kompetanse og ressurs til å holde trykket opp på dette arbeidet (hver skole må ha en ressursperson som sammen med ledelsen strukturerer og følger opp arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing – dette er et eget fagområde som krever profesjonalitet). Et tips kan være at også barneskolene får obligatorisk sosiallærer.
  2. Fortsette styrking av helsesøstertjenesten på skolene – viktig med tverrfaglighet i dette arbeidet.
  3. Felles oppfølgingssystem for mobbesaker. Et system som sikrer riktig og god dokumentasjon, fremdrift og håndtering av henvendelser og saksgang.
  4. Skolen må ha tett og forpliktende samarbeid med foreldrene. Kunnskap om temaet og åpenhet om utfordringer bidrar til å sikre størst mulig suksess. Foreldre bør kanskje i enda større grad kunne pålegges deltagelse i forhold til forebyggingsarbeidet med læringsmiljø og mobbing.

En refleksjon:

Temaet læringsmiljø og mobbing er kanskje det viktigste vi som skole jobber med fordi det berører hele barnet. Å oppleve et trygt skole- og oppvekstmiljø er av fundamental betydning for barnets utvikling. Det har stor innvirkning på både familieliv og skolehverdag at barn har det trygt og godt. Skal vi lykkes i dette arbeidet må både foreldre og ansatte i skolen alltid tenke og handle ut fra et perspektiv som gjør at vi ser det enkelte barns styrker, svakheter og behov, og sammen hjelper til når det trengs.