Vil verne det gamle akvariet

Fortidsminneforeningen vil ha vern av det gamle akvariet.
nyheter

– Akvariet er arkitektonisk og historisk sterkt knyttet til Tromsø Museum, og man ser klare paralleller til «naust og gårdsbruk». Tilbyggene til det opprinnelige akvariet kan også tas vare på som gode eksempler på tilpasningsarkitektur.

Det skriver fortidsminneforeningen i sin høringsuttalelse til reguleringsplanen for Folkeparken. I planen foreslås det at akvariet reguleres til undervisningsformål, men Fortidsminneforeningen foreslår å regulere bygningene til vern.

De stiller seg positive til at planen tar hensyn til kulturminner og landskapsvern i området.

– Det er viktig at det helhetlige kulturlandskapet ivaretas og at fredet og verneverdig bebyggelse bevares, heter det.