Frafaller alle innsigelser til badelandet

Troms fylkeskommune frafaller samtlige fire innsigelser de varslet i forbindelse med områdereguleringen for Templarheimen.

Innsigelser: Fylkeskommunen varslet i april fire innsigelser til planene om Tromsøbadet som skal bygges ved Tromsøhallen på Templarheimen. En fremtidig Barents Arena ligger også i planene.  Foto: Illustrasjon: Asplan Viak

nyheter

Fylkeshuset: Det vedtok fylkesrådet i dag torsdag.

LES OGSÅ: Fjerner omstridt trasé fra planer

Innsigelsene

Ifølge områdereguleringen skal det etableres folkebad, klatrehall, turnhall og flerbrukshaller i området, og det legges opp til båndlegging for ny veitrasé med tilknytning til Tverrforbindelsen. 19. april vedtok fylkesrådet følgende innsigelser:

• Det er ikke tilrettelagt for turvei/lysløype på vestsiden av idrettsanleggene (hallene) i plankartet og i bestemmelsene.

• Den nordlige delen av planområdet er avsatt til grøntareal med turvei/lysløype som i dag forbinder den nordlige og den sørlige delen av Tromsømarka. Dette båndlegges for videre regulering for veitrasé. Dette vil ødelegge dagens turtrasé, og deler Tromsømarka i to.

• Manglende varsling av utvidet planområde – fremtidig veitrasé med tilknytning til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsens vei.

• Høringsforslaget mangler en vurdering av hvor omfattende virkningene av anleggenes trafikk vil være på øvrig transportnett, og en vurdering av trafikale virkninger ved en alternativ plassering.

LES OGSÅ: Nå ønsker idrettsrådet at Tromsøbadet flyttes

Enige etter møte

Etter et møte mellom fylkeskommunen og kommunen 28. april hvor innsigelser og merknader ble gjennomgått, kom kommunen med et løsningsforslag med anmodning om at innsigelsene ble frafalt.

Nå er fylkeskommunen villig til å frafalle innsigelsene «under forutsetning at Tromsø kommunes forslag til løsning i brev av 3. mai effektueres». Det innebærer blant annet at reguleringsbestemmelsene mer detaljert viser hvilke turveier som skal opparbeides og på hvilken måte, og båndlagt hensynssone for veitrasé tas ut av planforslaget.

Alternativ plassering

På det fjerde innsigelsespunktet er kommunen og fylkeskommunen enige om følgende: «I detaljreguleringsplan for Barents Arena skal det utredes alternative plasseringer i byen som plasseringen på Templarheimen kan veies opp imot».

I torsdagens saksfremlegg til fylkesrådet skriver fylkesråd for plan og økonomi, Gerd H. Kristiansen, at Tromsø kommune i tillegg må utrede avbøtende tiltak for å begrense bilbruken.

LES OGSÅ: Varsler innsigelser mot badeland på Templarheimen