Vil verne ansattes ytringsfrihet

Ansatte i Tromsø kommune skal være sikre på at de har rett til å ytre seg om interne forhold i kommunen – uten å frykte represalier.

YTRINGSFRIHET: Jarle Heitmann og resten av det røde flertallet i kommunen vil stedfeste at de ansatte har rett til å ytre seg – uten frykt for straff. 

nyheter

I både grunnloven og i de interne reglementene for Tromsø kommune slås det fast at ansatte har ytringsfrihet.

Til tross for dette råder det stor usikkerhet blant mange ansatte om hvorvidt de kan, får og bør uttale seg om forhold som berører deres egen arbeidsplass eller deres eget fagfelt.

LES OGSÅ: Varslet om mobbing - ble ikke hørt

Ønsker engasjerte ansatte

– Vi går nå straks over i en ny styringsform i kommunen, og da er det på sin plass at det øverste politiske organet – kommunestyret – presiserer at vi ønsker at de ansatte skal engasjere seg, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Jarle Heitmann.

Han har sammen med Rødt og SV derfor fremmet en interpellasjon til onsdagens kommunestyremøte der man foreslår at det skal «legges til rette for åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltningen».

- Vi ønsker at ansatte – og da også ledere – skal kunne uttale seg om forhold i kommunen. Og da gjerne i strid med det som er standpunkt til den politiske ledelsen, sier Heitmann.

LES OGSÅ: Byråd Brage Larsen Sollund (Ap) varsler økt åpenhet i barneverntjenesten

Rett til uttalelser

I interpellasjonen foreslår Heitmann, Anne-Linn Lernes Høiseth fra Rødt og Ingrid Marie Kielland fra SV at kommunestyret vedtar følgende overordnede prinsipp for de ansattes rett til å uttale seg:

«Ansatte i Tromsø kommune kan uttale seg til media om saker som omfatter egne arbeids- og ansvarsområder, både økonomiske, faglige og faktamessige opplysninger, så lenge dette ikke kommer i konflikt med lovbestemt taushetsplikt».

- Det kan synes som om dette er selvinnlysende, men det er det altså ikke. Undersøkelser fra eksempelvis Bergen viser at det er stor usikkerhet blant de ansatte – og jeg er overbevist om at det er slik i Tromsø også, sier Heitmann.

LES OGSÅ: Avdekket alvorlige funn i barnevernet

Overordnet prinsipp

Han sier at det er viktig at det er kommunestyret som fatter vedtaket. Det er kommunens øverste organ, og det vil ifølge Heitmann gi vedtaket nødvendig kraft.

– Prinsippet om meroffentlighet og ytringsfrihet gjelder ikke bare «vanlige» ansatte, det gjelder også ledere i kommunen, sier han.

En presisering av ytringsretten er også en «marsjordre» til den administrative ledelsen i kommunen. Det betyr at enhetsledere og andre ledere – som i enkelte tilfeller tidligere har lagt restriksjoner på sine ansattes uttalelsesrett – nå vet hva som gjelder.

– Vi vil være tydelige på at vi vil ha åpenhet, og det er noe folk nedover i systemet må avfinne seg med.