– Jeg vil advare sterkt mot å prøve å påvirke dommen

Leder for Advokatforeningen i Norge, Jens Johan Hjort, mener man ikke bør dømme i saken uten selv å ha vært i retten.

ADVARER: Leder i Advokatforeningen, Jens Johan Hjort, advarer mot å dømme uten å ha tilstrekkelig kunnskap om en sak.  Foto: KNUT JENSSEN

nyheter

Jens Johan Hjort, leder i Advokatforeningen, sier det er uriktig å skulle dømme i en sak uten å ha tilstrekkelig kjennskap til den.

– Jeg har ikke direkte kjennskap til saken, men jeg har satt meg inn i hva den gjelder. Mitt utgangspunktet, som advokat med kjennskap til rettssystemet, er at det er helt umulig å danne seg en formening om hva som er riktig og galt i en konkret sak uten å ha vært til stede under hovedforhandling. Det er bevisførselen her som er med på danne det hele og fulle bildet av det som har skjedd.

Torill Nustad, leder i Kvinnefronten Tromsø og initiativtaker til demonstrasjonen, har uttalt til iTromsø at de ønsker å få de frifunnede mennene dømt.

– Jeg vil advare sterkt mot å prøve å påvirke i retning av et annet domsresultat. Uten å ha vært til stede i retten har man ikke de nødvendige forutsetningene for å treffe en dom og man skal være meget forsiktig med å dømme selv. Ingen utenforstående kan gjøre krav på eller hevde at de vet hva som er riktig resultat.

LES MER: Advokat Ragni Ramberg vil protestere mot dommen

Hjort trekker også fram uskyldspresumpsjonen som et viktig element.

– Det er et veldig viktig strafferettslig prinsipp, nemlig at enhver skal betraktes som uskyldig inntil det motsatte er bevist. I alvorlige straffesaker skal det svært mye til for at det skal anses bevist at man har begått en straffbar handling. Dette er en svært viktig rettssikkerhetsgaranti.

En av diskusjonene som har kommet i kjølvannet av frifinnelsen i gjengvoldtektssaken, er bruken av meddommere i slike saker.

– Jeg har sett at en del bruker denne saken som argumentasjon for at man skal ha flere juridiske dommere enn legdommere. Dette er jeg veldig skeptisk til, da det er et bærende prinsipp at man skal bli dømt av sine likemenn. Advokatforeningen er av den oppfatning at legmannselementet er svært viktig og at man skal være særdeles varsom med å bruke saker som denne for å argumentere for at man skal redusere legmannselementet i forhold til juridiske fagdommere.