Her er de viktigste budsjettforslagene for Troms

Dette er tiltakene i statsbudsjettet for Troms fylke.

Fylkeshuset i Tromsø.  Foto: Trond Sandnes

nyheter
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) med 1,6 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.
 • Regjeringen foreslår det settes av fem millioner kroner som bevilgning til Statsbygg til prosjektering av nytt bygg for Tromsø Museum – Universitetsmuseet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner kroner for å etablere en offentlig to-årig fagskole ved den eksisterende Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Nordland, mens deler av teoriundervisningen skal legges til Harstad.

Les også: Gir to millioner til kulturell vekst i Nord-Norge

 • I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2016 økte Stortinget tilskuddet til Sør-Troms museum med 1 million kroner for å styrke arbeidet med Outsider Art. Denne økningen er foreslått videreført i 2017.
 • Regjeringen foreslår å gi 15,4 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2017. Rittet ble i 2016 arrangert for fjerde gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet, og bevilgningen blir håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.
 • E6: Til prosjektet E6 Sørkjosfjellet, Nordreisa kommune settes det av 310 millioner kroner i statlige midler. Den nye veien vil korte inn E6 med 1,8 km. Anleggsarbeidene startet i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2017.
 • Til prosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen i Kåfjord kommune settes det av 85 millioner kroner i statlige midler. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med 7,9 km, og en reduksjon i kjøretiden med om lag 10 minutter.
 • Anleggsarbeidene startet i oktober 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2018, mot tidligere forutsatt mot slutten av 2017.
 • Fornyingsmidler E8: Ferdigstille utbedringsarbeidene i E8 Tromsøytunnelen, Tromsø kommune.
 • Planleggingsmidler E8: E8 Sørbotn – Laukslett i Tromsø kommune.

Les mer: Endelig kommer ny E8 gjennom Ramfjord

 • Riksvei 83: Innenfor Veipakke Harstad settes det av bompenger til strekningen Kanebogen – Byskillet på riksvei 83 og tunnel mellom Seljestad og Sama.
 • Kjøp av innenlandske flyruter: Samferdselsdepartementet inngår i 2016 ny kontrakt for ruteflyging på ruten Sørkjosen – Tromsø v.v. for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022.
 • Belønningsordning for bedre kollektivtransport i byene: Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.
 • Staten har belønningsavtale med Troms fylkeskommune og Tromsø kommunene for perioden 2015-2018 med en økonomisk ramme på 275,6 millioner kroner. I tråd med denne avtalen er det utbetalt 71,6 millioner kroner i 2015 og 75 millioner kroner i 2016. For 2017 er det satt av 64,5 millioner kroner, det samme er satt av i 2018.
  Utbetalingene er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Les også: Universitetsmuseet i Tromsø ligger inne i statsbudsjettet

 • Farleder: Innenfor en foreslått bevilgning på 242,1 millioner kroner til farledsutbedringer er det satt av midler til å videreføre prosjektet "Innseiling til Tromsø" i Tromsø kommune. Prosjektet blir ferdigstilt i 2017.
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg: Regjeringen foreslår å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 3,3 millioner kroner til havner i Troms.
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging: Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Troms kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner i 2017. Det økte behovet skyldes nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen (se LMD).
 • Regjeringen foreslår å bruke 972,1 millioner kroner på byggingen av forskningsfartøyet "Kronprins Håkon". Dette er i tråd med framdriftsplanen. Fartøyet er etter planen ferdig i løpet av 2017. Fartøyet vil ha hjemmehavn i Tromsø.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 770 sjøfolk i Troms omfattet av tilskuddsordningen.

Les også: Smører budsjettet med 225 oljemilliarder

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 479 millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder. Det er en grunnleggende oppgave for direktoratet å bidra til å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger og et lokalt kontor i Harstad.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 57 millioner kroner til kartlegging, seismikk­undersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet i 2017. Utgiftene omfatter geologisk kartlegging i nordområdene, herunder innsamling av seismikk i Barentshavet nord med fokus på sentrale og vestlige deler.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Troms vil bli prioritert i 2017, herunder videreføring av skredsikring i Kåfjord kommune og Lenvik kommune.
 • Regjeringen har besluttet at oppgavene ved Forbrukerrådets ti regionskontorer skal samles ved tre større kontorer i henholdsvis Tromsø, Stavanger og Skien. Formålet med omstillingen er å bygge opp store og solide fagmiljøer i disse byene, og samtidig effektivisere og øke kvaliteten i Forbrukerrådets tjenestetilbud til forbrukeren. Den nye organiseringen vil bidra til nye statlige stillinger i arbeidsmarkedene i fylkene Troms, Rogaland og Telemark. Som en del av omstillingen skal Forbrukerrådet også etablere en hospiteringsordning på Svalbard, som innebærer tre nye arbeidsplasser i Longyearbyen. Omstillingen skal etter planen være ferdigstilt innen 1. mai 2017. Omstillingen i Forbrukerrådet er et ledd i Regjeringens arbeid med å effektivisere det forbrukerpolitiske virkemiddelapparatet og styrke tilbudet om utenrettslig tvisteløsning.

Les også: DN: 6,5 milliarder i skattelette

 • Regjeringen foreslår å styrke Hæren med om lag 216 millioner kroner i 2016. Styrkingen vil blant annet legge til rette for økt utholdenhet og tilgjengelighet gjennom styrket vedlikehold og anskaffelse av reservedeler og beredskapsbeholdninger. Regjeringen foreslår i tillegg å øke aktivitetsnivået i Panserbataljonen med støtteavdelinger med to øvingsdøgn, fra 26 til 28. Denne økningen medfører at Panserbataljonen, fra 2017, vil øve like mye som Telemark bataljon.
 • Generalinspektøren for Hæren endrer navn til sjef Hæren, og får et helhetlig ansvar som styrkesjef lokalisert i Bardufoss. Evnen til å lede Hærens avdelinger styrkes ved å samle ansvar og myndighet hos styrkesjefen. Dette innebærer et mer helhetlig ansvar både for styrkeproduksjon og operativ ledelse av styrkene på taktisk nivå.
 • I 2017 videreutvikles Brigade Nord med tre manøverbataljoner, herunder to mekaniserte bataljoner, en infanteribataljon og ledelses-, kampstøtte- og logistikkavdelinger.

Les også: NRK: – Ledighetstiltak på 4 milliarder kroner

 • Det planlegges med at flere NH90-helikoptre, i endelig utgave, leveres til Bardufoss flystasjon. NH90 innføres gradvis for bruk på Kystvaktens helikopterbærende fartøyer.
 • NATOs nye kommando- og kontrollsystem Air Command and Control System (ACCS) er installert på Luftforsvarets stasjon Sørreisa, og det legges opp til at systemet vil være operativt i løpet av 2017.
 • Regjeringen foreslår å bruke om lag 300 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Troms i 2017.Bevilgningen vil bli benyttet til å videreføre prosjekter for forlegning for befal og vervede, brannstasjon og instrumentlandingssystem på Bardufoss. På Setermoen er det planlagt å nytte bevilgningen til boliger og forlegninger for befal og vervede, herunder igangsetting av et nytt prosjekt for etablering av forlegning for befal og vervede.
 • Kjoselvdalen skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2017. Regjeringen foreslår å bruke 15 millioner på tiltaket i 2017.
 • Troms fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 80 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Troms deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (6 millioner kroner).
 • Troms fylkeskommune er trukket 7,5 millioner kroner i 2017 som følge av at de tidligere har bevilget midler til formål som lå utenfor retningslinjene.
 • Det er varslet at kompensasjonsordningen for kommuner som har økt arbeidsgiveravgift sammenlignet med 2003, trappes ned. Nå avsluttes ordningen. Næringslivet vil da være kompensert gjennom en periode på 14 år, og har hatt god tid til å tilpasse seg avgiftsnivået.