Stor aksjon avdekket arbeidskriminalitet

I en stor tverretatlig kontrollaksjon i Nord-Norge ble 14 personer pågrepet uten lovlig opphold.
nyheter

Over 200 tjenestemenn fra Politiet, Politiets utlendingsenhet, Skatteetaten, skatteoppkrevere/kemnere, NAV Kontroll og Arbeidstilsynet aksjonerte 4. – 5. oktober mot 411 nordnorske virksomheter. Hensikten var å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet, deriblant forhold som svart arbeid, sosial dumping, personer med ulovlig opphold i landet og trygdesvindel.

- I møte med denne typen kriminalitet ser vi at tverretatlig samarbeid er en styrke. Der vi finner brudd på en etats regelverk, finner vi ofte brudd på andre etaters bestemmelser. Når etatene samarbeider kan vi med større kraft og presisjon slå ned på de aktører som ikke viser vilje til å etterleve de spilleregler som gjelder, uttaler Stein Birger Ringseth, avdelingsdirektør for Kontroll og Skattekrim i Skatt nord, i en pressemelding fredag.

Pågrepet

Under aksjonen ble 14 personer pågrepet av Politiets utlendingsenhet for ulovlig opphold og arbeid i Nord-Norge. Av dem var seks pågripelser i Finnmark politidistrikt, tre i Troms politidistrikt og fem i Nordland politidistrikt. Det opprettes utvisningssak på alle med tanke på uttransport. Politiet vil også vurdere om det er grunnlag for ytterligere reaksjoner, opplyses det i pressemeldingen.

- I Troms har politiet pågrepet en kvinne for ulovlig opphold og ulovlig arbeid. To menn ble i tillegg pågrepet for ulovlig arbeid, den ene av disse oppga også falsk ID til politiet i forbindelse med kontrollen. Ulovlig arbeid er alvorlig arbeidslivskriminalitet, i tillegg er det også isolert sett viktig å avdekke de personene som oppholder seg ulovlig i riket, sier politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen Per Øyvind Skogmo i Troms politidistrikt.

7,1 millioner

Skatteetaten, sammen med lokale skatteoppkrevere, kontrollerte til sammen 186 virksomheter i landsdelen. Det ble hentet inn i overkant av 7,1 millioner kroner hos skyldnere med forfalte skatte- og avgiftskrav. Det største enkeltbeløpet var på 1,1 million kroner.

Det ble funnet feil eller mangler ved personallisteføring hos 73 av 202 virksomheter. Det ble også oppdaget 124 personer som ikke sto oppført i listene, men som likevel var i arbeid. Ettersom slike feil og mangler kan indikere svart arbeid, ble de aktuelle arbeidsgiverne ilagt gebyr. De pådrar seg i tillegg ytterligere oppmerksomhet, skriver Skatteetaten i pressemeldingen.

- Vi er svært skuffet

Arbeidstilsynet kontrollerte arbeidsavtaler, arbeidstid, lønn og sikkerhet under aksjonen, og jobber nå med oppfølging av funnene som ble gjort. Ifølge pressmeldingen var det svært mange arbeidsgivere som ikke overholdt bestemmelsene om arbeidsavtaler med sine ansatte. Det betales også til dels langt under tariff i bransjer der minstelønn er allmenngjort, opplyses det.

- Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke overholder regelverket, spesielt der det ansettes utenlandske arbeidere som ofte ikke har gode nok kunnskaper om sine rettigheter, sier John Arve Skarstad, tilsynsleder ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Tromsø.

Utredes for trygdesvindel

Det er så langt fem saker om trygdesvindel som utredes nærmere av NAV Kontroll.

- Trygdesvindel kan skje i kombinasjon med annen kriminalitet i arbeidslivet. Når en virksomhet lovstridig forsøker å redusere utgiftene sine, fører dette til konkurransevridning. Samarbeid mellom offentlige etater er derfor viktig for å avdekke denne type kriminalitet, uttaler avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord, Jannike Syse.

I pressemeldingen fra Skatteetaten nevnes det også at det etter samarbeidsaksjonen er gledelig å erfare at mange av de besøkte virksomhetene etterlever regelverket og overholder sine forpliktelser til det offentlige.