Skryter av planene for ny skytebane i Kjoselvdalen

– Vår faglige vurdering av planforslaget er at det sannsynligvis er Norges mest gjennomarbeidede plan. Økonomisk finnes det trolig ikke noe billigere alternativ.

DEKKER BEHOVET: Det frivillige Skyttervesen mener Kjoselvdalen dekker behovet til både Tromsø skytterlag, Tromsø Jeger og fiskerforening, Tromsø Pistolklubb, Heimevernet og politiet. Foto: Jon Terje Eiterå  Foto: Jon Terje Eiterå

Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det skriver Det frivillige Skyttervesen (DFS) i sin høringsuttalelse til planene for ny skytebane i Kjoselvdalen. DFS har siden 2006 vært involvert i utarbeidelsen av over 30 reguleringsplaner for sivile skyteanlegg i Norge.

– Nytt planforslag medfører at man nå har en unik mulighet til løse spørsmålet om fremtidig skyteanlegg i Tromsø på en måte som ivaretar tilrettelegging for brukere og miljøforhold til omgivelsene på best mulig måte i henhold til dagens regelverk, mener DFS.

Les også: Regjeringen vil bruke 15 mill. på miljøsanering av skytebane

Bekymret ordfører

Til tross for innvendinger vedtok et enstemmig formannskap i september å legge reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i seks uker. Ordfører Kristin Røymo (Ap) ga uttrykk for at reguleringsplanen er mangelfull.

– Jeg er bekymret for en del av bråket som er på skytebaner som er nær bebyggelse i resten av landet. Og må vi ekspropriere privat eiendom? Det kommer ikke fram av dokumentet. Vi går for forslaget, men under sterk tvil, sa Røymo.

Les debattinnlegg: «Hvem skal det tas mest hensyn til – skyttere, turgåere eller beboere?»

Skyttervesenet har til sammen 845 skytterlag, 135.000 medlemmer og rundt 750 skytebaner. De skriver i sin uttalelse at det ikke planlegges å etablere en ny skytebane, men en oppgradering og utvidelse av eksisterende skytebane.

– Skytebanen som ligger der opptar allerede areal og avgir støy. Ny plan medfører at noe nytt areal tas i bruk, mens annet tidligere regulert areal frigjøres. Miljøforhold forbedres som følge av nytt planforslag.

Les også: Ett skritt nærmere skytebane i Kjoselvdalen

Lavere støy

Om regulering av skytetider og generelt om støybilde, heter det:

– Reguleringsplanen fastsetter regulerte skytetider, som er snevrere enn hva tilfellet er i dag. Tromsø skytterlag har rettighet p.t. til å skyte alle dager i uka, foruten dager som ikke er tillatt jf. Lov om helligdagsfred. Selv om flere brukere kommer inn på anlegget, blir skytetider regulert og støydemping medfører lavere støy. Støybildet vil i boligområdene ikke være fremtredende med fremtidig støynivå, men vil kunne være hørbart avhengig av vindretning. Annen støy vil normalt sett i et boligområde overdøve skytestøyen når de strengeste kravene til støysonene er oppfylt.

Om støy i friluftsområder skriver de:

– Negativ konsekvens er at støysonene endres slik at et av friluftsområdene får forhøyet støy, men samtidig får boligområdene og det mest benyttede friluftsområdet lavere eller uforandret støy.

Lite realistisk

Om kostnader og andre alternative plasseringer skriver skyttervesenet:

– Økonomisk finnes det trolig ikke noe billigere alternativ, fordi en reetablering annet sted medfører oppbygging av ny infrastruktur, vei, vann, kloakk, fremføring av elektrisitet etc. I Kjoselvdalen ligger det allerede et skyteanlegg og dette medfører etter vår erfaring en del besparelse. Det er lite realistisk å finne et bedre egnet område til alle skyteaktiviteter i Tromsø. Andre eksisterende skyteanlegg for eksempel i Lakselvdal, oppfyller ikke krav til støy for annet enn eksisterende virksomhet.

DFS mener det er urealistisk at alternative plasseringer kan realiseres etter den grundige gjennomgangen av alternativene. De gir kommunen honnør for jobben den har gjort med å tilrettelegge for en optimal løsning for fremtidig skyteanlegg i Tromsø.

– Et skyteanlegg etablert med planforslagets forutsetninger oppfyller alle lover, krav og retningslinjer og har således alle forutsetninger for å være en fremtidsrettet og varig løsning av vesentlig samfunnsmessig betydning, konkluderer Det frivillige Skyttervesen.

Les leserinnlegget: «Kan vi ikke bare lage en sytebane?»

Forutsetter busslommer

Statens vegvesen mener den nye skytebanen vil føre til økt trafikk og dermed øke risikoen for myke trafikanter.

– Statens vegvesen forutsetter at det settes som et rekkefølgekrav at det opparbeides busslommer på begge sider av fylkesvei 53, med tilhørende gangadkomst før det gis igangsettingstillatelse på Kjoselvdalen skytebane, skriver veivesenet i sin uttalelse til reguleringsplanen.

De viser til at det har vært stilt krav til busslommer som et rekkefølgekrav i forbindelse med utvikling av Tønsnes havne- og industriområde.

– Statens Vegvesen ber også Tromsø kommune vurdere en separat gangvei fra krysset ved fylkesvei 53 og opp til idrettsanlegget, heter det i uttalelsen.

Tidligere har naboer til det planlagte skyteanlegget stilt seg kritiske i sine uttalelser, med henvisning til støy og bruken av friluftsområdene.