Politidistriktet skjerper beredskapen i straffesaker

Med det nye politidistriktet kommer også et felles straffesaksinntak som raskere skal styre ressursene.

ny enhet: Fra neste sommer får Troms politidistrikt et eget straffesaksinntak som skal koordinere lovbrudd slik at fremdriften blir så lik som mulig, sier påtaleleder Einar Sparboe Lysnes. 

nyheter

Leder for påtaleenheten, politiinspektør Einar Sparboe Lysnes, sier at nyordningen, som trer i kraft i juni neste år, innebærer at både jurist og etterforskningsleder vil være stand by 12 timer i døgnet – noe kortere i helgene.

I tillegg skal jourhavende jurist og operasjonssentralen bistå som i dag.

Lik behandling

– Et felles straffesaksinntak er et mottak av alle typer lovbrudd. Det skal sikre befolkningen så lik behandling som mulig – uavhengig av hvor de utsettes for kriminelle handlinger.

– Videre skal inntaket sørge for at alle anmeldelser blir riktig prioritert og håndtert i den innledende fasen. Det skjer ved at det etableres en ensartet praksis for mottak, vurdering, prioritering og beslutning om videre behandling.

Hovedoppgaver

I tillegg skisserer Sparboe Lysnes opp følgende hovedoppgaver tillagt det nye straffesaksinntaket:

• Forestå innledende vurdering av alle mottatte og avgitte anmeldelser/rapporter.

• Prioritere og avgjøre om etterforskningsskritt skal iverksettes – eventuelt om saken skal overføres til andre myndigheter eller henlegges.

• Iverksette umiddelbar etterforskning og i størst mulig grad ferdigstille straffesaker – påtaleavgjørelse inkludert.

• Videresende saks- og påtaleansvar til andre regioner hvor saken hører hjemme.

• Forberede fengsling i forhold som er under behandling av straffesaksinntaket.

Kompetanse

– Jeg har stor tro på den nye ordningen. Blant annet fordi vi får tilført kompetanse og de nødvendige fullmakter som er nødvendig for å få en god og rask behandling av straffesaker i innledende fase.

– I alvorlige straffesaker skal enheten – så tidlig som mulig – også koble inn enheter hvor det er behov for spesialisert etterforskning og når det er nødvendig med særskilte etterforskningsmetoder, sier Einar Sparboe Lysnes.